Kezdőlap

Imre János

bölcseleti és theologiai doktor, egyetemi tanár és a m. tudom. Akadémia rendes tagja, szül. 1790. okt. 6. Nagy-Fügeden (Hevesm.), hol atyja jegyző s tanító volt; Gyöngyösön és Egerben végezte a gymnasiumot és 1805. szept. 9. az egri növendékpapok közé lépett és a pesti egyetemen folytatta tanulmányait, hol 1808. aug. 30. bölcseleti doktor lett, mire tanári állást nyert az egri lyceumban; 1812. okt. az egri egyházmegye könyvtárnoka, actuariusa, 1813. máj. 2. theológiai doktor lett, jún. 19. miséspappá szenteltetett föl. 1822. decz. 12. a pesti egyetemen a bölcselet rendes tanára lett; ő volt az első, ki magyar nyelven adta elő a bölcseletet az egyetemen. 1830. nov. 17. a m. tudom. Akadémia igazgató tanácsa a bölcseleti osztályban rendes tagnak nevezte ki. Heves- és Külső-Szolnokmegyék táblabirája volt. Meghalt 1832. máj. 12. Pesten. Halálára egyik tanítványa, Tóth Lőrincz írt emlékkölteményt (Pest, 1832.) A m. tudom. Akadémiában Szilasy János, 1847. nov. 29. olvasta fel életrajzát.

A m. tudom. Akadémia philosophiai szótárának előkészületeinél közreműködött.

Munkái:

Amicum foedus rationis cum experientia seu philosophia crisi recen tissima deducta. Pest, 1818-24. Négy kötet. (Introductio in universam philosophiam. Pars I. philosophiae theor. Logica, 1818. Pars II. philos, theor. Metaphysica pura. 1819. Pars III. Metaphysica applicata: Cosmologia, Anthropologia, 1821. Aretologia: Ethica, 1824. Ism. hazai s Külf. Tudósítások 1824. Metaphysica pura cum historia ejusdem, 1825. Metaphysica applicata, 1827. Aretologia 1829. 3. kiadás: I. 1834., III. 1832., IV. 1830.)

Tentamen publicum ex logica et metaphysica applicata. U. ott, 1822.

Tentamen publicum ex metaphysica applicata et ethica. U. ott, 1823.

Tentamen publicum ex metaphysica pura. U. ott, 1825.

Tentamen publicum ex logica. U. ott, 1828.

A bölcselkedés. U. ott, 1829. Két kötet. (I. A gondolkodás tudománya. II. Az eszmélés tudománya. Ism. Hazai s Külf. Tudósítások 1829. I. 6. sz.)

Az ifjú magyar bölcselkedő. U. ott, 1830. (Melyet a magyar kir. tud. egyetemnek félszázados ünnepe alkalmával a közéletre kilépendő tanítványainak az élet boldogságára vezető kalauzul készített. Szerb fordításban 1833-ban jelent meg.)

Levele Horvát Istvánhoz, Pest. 1827. szept. 3. (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Hazai s Külf. Tudósítások 1823. I. 2. sz.

Status Praesens. Budap., 1830.

M. Kurir 1832. I. 42. sz.

M. tudós társasági Névkönyve 1883-ra 42. I.

Közhasznú Esmeretek Tára VI. 419. l. (Szalay Imre.)

Fejér, Historia Academiae 149. l.

M. Akadémiai Értesítő VII. 1847.

Ujabbkori ismeretek Tára IV. 448. l.

Ferenczy és Danielik. M. Irók l. 219. l.

Toldy, M. Nemzeti Irodalom Története.

M. Sion 1888. 459. l.

Petrik Bibliogr.

Koncz Ákos, Egri egyházm. papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 112. l. és gyászjelentés.