Kezdőlap

Inczédy Dénes (Agoston)

cziszterczi rendi áldozópap és tanár, szül. 1843. aug. 27. Egerben polgári családból; 1859. szept. 17. lépett a rendbe s 1867. okt. 8. miséspappá szentelték föl; 1865-89. főgymnasiumi tanár Pécsett, 1889-től házfőnök és igazgató ugyanott. Harmincz éves tanügyi érdemei elismeréseül 1895-ben a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta.

Czikkei a Pécsi lapokban (1869. A kath. autonomiáról, Néhány szó a szülőkhöz), programmértekezései a pécsi főgymnasium Értesítőjében (1878. A láncztörtekről, 1885. A mennyiségtan módszeres kezelése a gymnasiumban), a Természettudományi Közlönyben (1879. A phonograph, telephon és mikrophon), a Szent Család képes Népnaptárában (1888-ra, 1889-re, A májusi fagyok), a Pécs-ben (1893. 74. sz. A pécsi főgymnasium kérdéséhez), az Országos Középisk. Tanáregyesületi Közlönyben (1894. Beszéd a Klamarik jubileumon), az Ágh T., Emléklapok Pécs sz. kir. város multjából és jelenéből. Pécs, 1894. cz. munkában (A cziszterczi rend kath. főgymnasiuma), a Cziszterczi-rend Emlékkönyvében (Bpest, 1896. A pécsi gymnasium története), a Pécsi Közlönyben (1896. 54. sz. Megnyitó beszéd a pécsi r. kath. főgymnasium ezredéves ünnepén.)

Munkája: A csillagászat elemei. A középiskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra. Pécs, 1888.

M. Könyvészet 1888.

Pécsi Napló 1895. 129. sz. fényny. arczk.

Ország-Világ 1895. 21. sz. arczk.

A cziszterczi-rend Emlékkönyve. Bpest, 1896. 346. l. és önéletrajzi adatok.