Kezdőlap

Ivanóczy Ferencz

theologiai doktor. r. kath. plébános, szül. 1857. aug. 25. Szent-Benedeken (Vasm.); a gymnasiumot Kőszegen és Szombathelyt végezte, a theologiát pedig a budapesti egyetemen 1878-82-ig; miséspappá szentelték 1882. júl. 12.; ekkor segédlelkész volt Muraszombathelyen, 1884. helyettes hittanár (1886-tól 1889-ig rendes theologiai tanár a szombathelyi lyceumban); 1885-ben theologiai doktorrá avatták és ugyanazon évtől a középiskolai hittanárokat vizsgáló bizottság tagja. 1889 óta plébános Csendlakon (Tissina, Vasm.) és 1893 óta muraszombati kerületi esperes és elemi iskolai tanfelügyelő. Anyanyelve a vend, de kiképeztetése magyar és beszéli ezenkívül a németet és francziát. Ismeretek gyűjtése czéljából 1887. decz.-től 1888. jan.-ig utazott Közép- és Dél-Olaszországban.

Politikai czikkeket és könyvismertetéseket írt a M. Államba (1885-89, álnevek alatt), a Religióba (1886-87. néhány czikket a papnevelésről Dr. I. F., I. F. sat. jegyek alatt; a Vasmegyei Közlönyben mint VIII. oszt. tanuló írt pár czikket és színházi tudósítást, később u. ott vázlatban megirta olaszországi élményeit; a Vasvármegyébe (1889-92, társadalmi, bölcseleti, közgazdászati s valláspolitikai czikkeket); a Hittudományi Folyóiratbe (A papnevelés ügyeiről), a Rimaszombat és Vidékébe (1889-92), a Szombathelyi Ujságba (1895-96. tíz czikk); a Bölcseleti Folyóiratnak is munkatársa.

Munkája: A szentirás és az ékiratos emlékek. Szombathely, 1885. (bölcseletdoktori értekezés).

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 656. sz. (Neve hibásan van Ivánovszkynak írva.

A szombathelyi püspöki megye Névtára 1887. 190. l.

Tokody, Egyetemes Névtár 1891-re 368. sz. és önéletrajzi adatok.