Kezdőlap

Jablonowski József

a m. kir. állami rovartani állomás vezetője, szül. 1863. febr. 16. Szepes-Olasziban; a gymnasiumot Lőcsén végezte el és két évi megszakítás után, mialatt nevelősködött, további tanulmányait Sárospatakon az ottani ev. ref. főiskola jogi karánál folytatta. Az idegen nyelvek tanulásán kívül leginkább a zoologiával foglalkozott. A budapesti egyetemen jogi tanulmányait két év alatt bevégezte. Azután nevelősködött, mialatt teljesen a zoologiai tanulmányokra adta magát, mihez Chízer Kornél és Horváth Gézával való érintkezés még nagyobb kedvet adott neki. 1890-ben visszakerült ismét Budapestre, a hol Horváth Géza mellett a m. kir. állami rovartani állomáson, mint annak segédje dolgozott. 1895 végén a rovartani állomás ideiglenes vezetése bizatott reá.

Czikkei a Köztelekben (1891. Az álkergeségről, 1892. A felvidéki inség okai, Fagyos szentek, 1893. A mezőgazdaságban kártékony fonálférgekről, Repczepusztító rovarokról és irtásukról, A gabonarozsda hazánkban és külföldön, A mezei poczkokról és egerekről, A repczedarázs, A vetési bagolypille, Oscinis frit, A szappanaszu tejről, 1894. Mezőgazdasági szakoktatás Francziaországban, A házi ebekről, Az almamoly 1895-ben, A csikoslábú buzalégy, A káposztát pusztító férgek, A gommose bacillaire okozója, A szőlővessző behozatali tilalom és a francziák, A gabonafutóbogár és a drótféreg, A hegyeni légy 1894-ben, 1895. A szőlőmoly, 1896. A magyar szarvasmarha a római Campagnáan), a Borászati Lapokban (1891. A pajorpusztító penészgomba, 1892. A Botrytis tenella mesterséges tenyésztéséről), a Természettud. Közlönyben (1892. A jobb és balkéz használatáról, A madarak földrajzi elterjedése, 1893. A madarak éneke, A létért való küzdelem a szervezet egyes részeiben, 1893. Pótfüzet, Apró gonosztevők, 1895. A gabona futrinka), az Erdészeti Lapokban (1893. A gyapjas pille károsítása Amerikában), a Természetrajzi Füzetekben (1894. Thysanoptera nova, Additamentum ad cognitionem Thysanopterum), az Aquilában(1894. A magyarországi rendszeres madármegfigyelésekről, németül is), a Kertben (1895. A spárgabogarakról, A gyümölcsfák kagylós paizstetüjéről, 1896. A vizi poczokról, Védekezés a borsózsizsik ellen, A köszméte darázsról), az Erdélyi Gazdában (1896. A hesszeni légy különös kártételéről).

Munkái:

A gabonazsizsik (Calandra granaria). Bpest, 1892. (M. kir. áll. rovartani állomás Közleményei 78., előbb a Köztelekben 1891.)

A szőlő betegségei és ellenségei. Ugyanott 1895. (Ism. Budapesti Szemle LXXVI.)

M. Könyvészet 1895. és önéletrajzi adatok.