Kezdőlap

Jezsovics Károly,

ág. ev. lyceumi igazgató, J. Mihály ág. ev. lelkész és Déván Karolina fia, szül. 1834. jan. 28. Nagy-Szelezsényben (Barsm.); hol atyja lelkész volt; tanulmányait Selmeczen kezdte s a theologiát Pozsonyban végzete. Ekkor Deméndre (Hontm.) ment nevelőnek a Palugyay-házhoz. Négy év alatt megtakargatott pénzével 1860. Berlinbe ment, hol leginkább Dowe előadásait hallgatta, a nyári félévet Göttingában töltötte Weber physicai előadásain. A következő egyetemi évre Hallébe távozott, midőn meghívást kapott Selmeczre; sietett tanári állását elfoglalni. Bejárt a selmeczi bányász akadémiába a mennyiség- és természettan hallgatására; azóta a selmeczi ág. ev. lyceumban a természet- és mennyiségtan tanára, s 1894 óta az intézet igazgatója.

Czikkeket, könyvismertetéseket írt az Országos Tanáregylet Közlönyébe.

Munkája: A hő mint a mozgás egyik neme. Tyndall John után ford... Előszót, függeléket írt hozzá Szily Kálmán, 109 fametszetű ábrával. Bpest, 1874. (A kir. m. Természettudom.-Társulat könyvkiadó vállalata V.)

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Athenás 504. l.