Kezdőlap

Kajuch Márton,

jogi doktor, egyetemi rendkívüli tanár, született 1866-ik márczius 19-én Verbiczen (Liptómegyében); középiskoláit és a jogot Budapesten végezte, 1889-ben jogi doktor lett; 1891-ben a budapesti kir. ítélőtáblán joggyakornok volt. 1892-ben Németországba ment, hol a lipcsei s göttingai egyetemen római jogot hallgatott. 1893. a budapesti egyetemen a római jog magántanára lett; ugyanazon évben fogalmazóvá nevezték ki az igazságügyministeriumba. 1894. szept. a római jog rendkívüli tanárává neveztetett ki.

Munkái:

Az Exceptio Doli a régi és a mai római jogban. Bpest, 1892.

A római jog Institutioi. U. ott, 1896.

M. Könyvészet 1892.

Pallas Nagy Lexikona X. 18. l.

Corvina 1896. 7. sz. és önéletrajzi adatok.