Kezdőlap

Kalós Mózes,

ev. ref. főiskolai tanár, K. Mózes, előbb nagy-harsányi, azután kis-váczi lelkész fia, 1818-ban lépett a debreczeni ev. ref. főiskola felső osztályaiba; iskoláit elvégezvén, rektor lett Szikszón, azután Debreczenben segédlelkész Budai Ezsiás ref. püspök mellett. 1829. aug. tanári állást nyert Debreczenben, hol a magyar irodalmat és a német nyelvet adta elő, egyszersmind a főiskola könyvtárnoka lett és ahhoz jó katalogust készített. Mielőtt tanári székét 1831-ben elfoglalta, a külföldi egyetemeket látogatta. 1845-ben lemondott tanári állásáról; később a főiskolánál pénztárnok lett. Meghalt a 60-as évek körül Debreczenben.

Czikke a Tudományos Gyűjteményben (1833. VII. Szónyomozási értekezés: szerkeztet jobb-e, vagy szerkesztet.)

Munkái:

Halotti beszéd, melyet néh. Ercsey Dániel úrnak hideg tetemei felett tartott Debreczenben febr. 25. 1836. Debreczen, 1836.

Halotti beszéd ... budai Ezsaiás püspök felett 1841-ben. U. ott.

Halotti beszéd Rakovszky Dániel. Debreczen város főbirája felett 1843. márcz. 19. U. ott.

Levelei Horváth Istvánhoz: Debreczen, 1833. márcz. 1., júl. 30. és 1834. márcz. 17. (a m. n. múzeum könyvtárának kézirati osztályában.)

Magyar Kurir 1831. II. 44. sz.

Egyházi Almanach 1836-ra 80. l.

Szűcs István, Debreczen város története 932., 945.

Révész, Figyelmező VIII. 281.

Figyelő II. 1877. 170., 173. l.

Petrik Bibliogr. és Bakóczi János szives közlése.