Kezdőlap

Katona Mihály,

ev. ref. lelkész, szül. 1764. okt. 9. Szatmárt, hol tanulását is kezdette s a syntaxisig folytatta; 1782. ápr. 25. togátus diák lett Debreczenben, 1788-ban a grammatisták, majd a rhetorok és logikusok tanítója. 1790-ben főiskolai könyvtárnok és 1792. szeptembertől 1793. márcziusig seniorságot is viselt. Ekkor külföldre ment és Odera-Frankfurtban (Poroszország) harmadfél évig az egyetem hallgatója volt, honnét visszatérve, meglátogatta 1796-ban a jenai s erlangeni egyetemet is. A komáromi ev. ref. egyház meghívta tanárnak, mely tisztét szept. el is foglalta. 1803-ban tanári állását a búcsi (Komáromm.) papi hivatallal váltotta föl. 1807. egyházkerületi tanácsbirónak, 1811. aljegyzőnek s 1812. okt. seniornak választatott. Meghalt 1822. máj. 9. Búcson.

Munkái:

Bucsuzó prédikáczió, mellyel a rév-komáromi reformatum gymnasiumban hetedfél esztendeig folytatott professori hivatalát letette 1803. eszt. julius 14. napján Komárom, 1803.

A föld mathematikai leírása a világ alkotmányával együtt. Rajzolatokkal. U. ott, 1814.

Közönséges természeti földleírás. Pest, 1824.

Hazai és Külf. Tudósítások 1822. I. 44. sz.

M. Kurir 1822. I. 42. sz.

Verein. Ofner-Pester Zeitung 1822. 43. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr. és önéletrajzi adatok a búcsi ev. ref. egyház jegyzőkönyvéből.