Kezdőlap

Keczkés Károly (gánóczi),

vizi főmérnök és megyei táblabiró, K. János városi főjegyző és Pfanschmidt Teréz fia, szül. 1799. nov. 18. Lőcsén (Szepesm.); középiskolai tanulmányait szülővárosában és a kézsmárki lyceumban végezte; azután a pesti egyetem hallgatója lett és 1823-ban itt nyert mérnöki oklevelet; máj. 17. kinevezték a dunai térképező osztály mérnökének; 1829-ben pedig hajózási mérnökké léptették elő 500 frt évi fizetéssel. 18937-ben áthelyezték Pozsonyba a Duna-szabályozáshoz. Mint fiatal mérnököt Szvoboda cs. kir. főépítési igazgató magával vitte olaszországi tanulmányútjára. Vásárhelyi Pállal is jó viszonyban állott. 1844-ben a magyar királyi udvari kamara kinevezte a magyar királyi országos építési főigazgatósághoz és ugyanazon évben főigazgatóhelyettessé (főmérnökké) léptették elő. Ettől fogva kezdett leginkább a Tiszaszabályozás ügyeivel foglalkozni. 1847. márczius 21-én már a Tiszavölgyi társulat főmérnöke volt. A dunaszabályozási terveket Széchenyi István gróf, akkori közmunka s közlekedésügyi miniszter, 1848-ban átvizsgálás végett neki adta ki. Működése a Tiszán a szabadságharcz kitörésével megszünt. 1850-ben a bécsi kereskedelmi-, ipar- és közmunkaügyi miniszter országos középítési felügyelővé nevezte ki ezernyolcszáz forint fizetéssel és 300 frt lakáspénzzel; 1853-ban pedig ugyanebben a minőségben a bécsi kereskedelmi miniszteriumba helyezték át és reá bízták az összes magyarországi vízügyek vezetését. 1855-ben kiküldetett a Tisza szerb bánsági áradásai okának megvizsgálására; onnét a tiszaszabályozás ügyében tartott értekezletre rendelték vissza s megbizták a Vidra állami kotró felülvizsgálásával, azzal a felhivással, hogy azon saját találmányu készülékét állíttassa fel és azzal a bogyiszlói átmetszésben a kotrást indítsa meg. Meghalt 1856. nov. 23.

Munkája (memorandum): a Tiszavölgy Könyvében (Pest, 1847. Ártér kiszámítás, védmunkálati költség és vízszerkezetek iránti munkálat); ezt Képessy József, A magyar alföld hydriographiája cz. munkájába (Pest, 1867. 20-23., 1.) átvette.

P. Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai, Pozsony, 1846. 114. l.

Petrik Bibliogr. III. 644. l.

Sárközy Imre, Régibb vizi mérnökeink életéből. Bpest, 1897. arczk. (Fiának Keczkés Sándornak közlése után.)