Kezdőlap

Keserűi Dajka János,

ev. ref. püspök, valószinűleg Érkeserűn született; 1600. jan. 24. Debrczenben a felső iskolai osztályba lépett és ott dékán is volt; a vittenbergai egyetemen 1607. aug. 15. iratkozot be; 1608-ban Marburgban tanult és 1609. máj. 24-től a heidelbergai egyetemen, hol így van neve beírva: Joh. Dajka Keserűi (Bethlen 1618. jan. 27. levelében Keresűjnek írja; egy könyv táblájára pedig így írta nevét: Sum Joannis D. Keseruini 1628). Hazatérve nagyváradi lelkész lett; innen hívta Bethlen Gábor Gyulafehérvárra udvari papjának. Jelen volt a fejedelem moldvai s más táborozásában. 1618. nov. 18. az erdélyi egyházkerület püspökévé tette. E minőségében kivló buzgalmat tanusított a ref. egyház megszilárdításában és főleg az unitárius eszmék befolyása ellen védelmezésében. 1617-ben nyilvános vitát tartott Csanádi Pállal a fejedelem jelenlétében. Meghalt 1633. máj. 18. Gyulafejérvárt.

Munkái:

1. Az Tiszteletes es Böcsületes, eszszel, erkölcsel es tudomannyal meg ert Isten-felő Hodaszi Lukacsnak, Debreczeni Anyaszent-egyhaznak regi hüseges Lelki Pasztoranak, az Tiszan innet levő Egy-hazi szolgaknak penig melto Püspökjenek; Ki az Urban el alut nagy csendessen, mikoron Isteni szolgalatban volna foglalatos, az Isten szekiben, 17. napjan Pünköst havanak; hidegh teteme fölött tött Praedicatio 19. napjan az megh. nevezet honak, 1613. Eszt. Keserüi D. Janos ... Debreczen, 1613.

2. Exeqviarum Caeremonialium. Serenissimae Principis ac Dominae Dnae. Svsannae Caroli ... Albae-Juliae Idibus Aprilis 1624. (II. könyv. Exequiae Principales ... 1622. K. előbeszéde az olvasóhoz... I. osztály... 3. Beszéde máj. 18. a palotában a test fölött... 5. Beszéde ugynott máj. 19... 11. Beszéde Fejérvárit máj. 26. a test letételekor... II. osztály... 3. Beszéde a testnek a boltból az udvar piaczára kihozatásakor júl. 1...)

3. Az keresztyeni üdvözítő hitnek egy nyomban jaro igazságahoz inteztetett ekes rhytmusu hymnusokkal, prophetai lelektől szeresztetett szent Soltarokkal, örvendetes notaju Prosakkal és több sok nemü, született nyelvünkre fordíttatott Ditséretekkel és esztendötszakai templumbeli kegyes Caeremoniakkal tökelletesen meg töltetetetett öreg Gradval.... Keservi Dajka Janosnak és Geleji Katona Istvannak ... faradtsagos munkajok altal... Gyula Feir-Varatt, 1636.

4. Antiqua non minus atque inclyta est Bethlenorum in Transsylvania prosapia, cujus brevem quidem, sed fide dignam Genealogiam descripsit... (Epistola Responsoria ad Davidem Pareum... Henrici Altingii Historia Eccles. Palatina. Francofurti, 1700. Közölve Czvittinger Specimen 67-77. l.) Latin 24 hexametere van a Szamos-Ujfalvi Peter, Threnos De Obitus ... Comitis Domini Stephani e Bathor...Debrecini, 1605. cz. műben. Heidelbergben 1609. De persona et officio Christi cz. értekezett.

A Pareus, Collegium theologicum II. kötetének előszava hozzá van intézve (1620.)

Bod, M. Athenas 140. l. és Smirnai szent Polikarpus 62. l.

Horányi, Memoria I. 296., II. 342. l.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia IV. 466. l.

Benkő, Transsilvania II. 399. l.

Gróf Kemény József, Tröténelmi s irodalmi Kalászatok 38. l.

Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár I. 199., 241., 287., II. 89. l.

Történelmi Tár 1881. 307. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 260. l. és gyászjelentés.