Kezdőlap

Kis Pál (nemes-kéri)

apát-kanonok, a m. tudom. akadémia tiszteleti tagja, szül. 1793-ban Szent-Gróton (Vasm.); Sopronban végezte alsóbb tanulmányait; azután a győrmegyei növedénkpapok közé lépett. Pappá szenteltetvén, több előkelő magyar háznál nevelő volt (így 1818-ban Csákvárott a gróf Eszterházy fiúknál), majd a bécsi egyetem könyvtáránál segédtiszt és a Theresianumban a magyar nyelvnek és idoralomnak tanára lett. Ferencz Károly cs. k. főherceg fiait a magyar nyelvre tanította; magyar könyvvizsgáló volt; majd nagyváradi kanonok és királyházi apát lett. A jenai mineralogiai társaság 1822-ben, a m. tudom akadémia 1846. decz. 18-án választotta tiszteleti tagnak. Meghalt 1847. okt. 31. Bécsben. A magyar tudományos akadémiában 1847. nov. 8. Toldy Ferenc tartott fölötte gyászbeszédet.

Költeményei, czikkei a Helikonban (Keszthely, 1818. költ.); a Tudom. Gyűjteményben (1819. XI. Uj tanításmód Bell és Lancaster szerint, 1821. X. Gróf Széchenyi Ferenc életírása); a Felsőmagyarországi Minervában (1826. II. költ.); a Jáczintban (1836. költ.); az Aglajában (1838. költ.); a Fasciculi ecclesiastico-literarii-ben (1841. De excellentissima religionis christianae praestantia); az Athenaeumban (1842. II. költ.)

Munkái:

1. Carmen honoribus emin. ac rev. dni Gabrielis Antonii e comitibus Severoli archiepiscopi, episcopi Viterbii, et Tuscaniae ... dum purpura cardinalitia ornaretur dicatum mense Martio 1816. Viennae.

2. Szeretetnek és bizodalomnak szava legfőbb, és legkedvesebb jónkhoz e földön, vagy az oltári szentségnek szerelmes és bizodalmas látogatásai. Egy hétben minden napra, kivált úrnapi üdőre alkalmazott elmélkedések és imádságok. Németből magyarázta és bővítette. U. ott, 1818. Kőny. képpel. (Uj kiadás. Buda, év n.)

3. Rövid földleírás a legújabb polgári változások szerint. Tanuló ifjak számára. Bécs, 1818.

4. Tanítás módja. A városi és falusi iskolamesterek számára. Buda, 1830. (Szerb és magyar nyelven, Szrbre ford. Moaler Péter. U. ott, 1831.)

5. Öröm dal ő felségeknek ötödik Ferdinand és Mária Anna Karolina a magyarok királya, királynéja sat. menyegzőjére február 27-én 1831. Bécs.

6. Szent Istvánnak, a magyarok első királyának dicsősége. Hirdette Bécsben a t. kapuczinus atyák templomában kis-asszonyhava 21. 1831. U. ott.

7. A sajtó szabadsága. U. ott, 1832.

8. Ungarische Grammatik, nach einer neuen und leicht fasslichen Methode theoretisch und paktisch bearbeitet. Wien, 1834.

9. Aufgaben zur Übung in der ungarischen Sprache und einige Lesestücke nach der Interlinear-Methode Für alle Liebhaber dieses Idioms, zunächst aber für jene, die des Verfassers Grammatik gebrauchen. U. ott, 1835.

10. A magyar literatura remek darabokban. Kézi könyvül a tanító intézetek számára. U. ott, 1835.

Kéziratban: Az írásmódról, akadémiai beköszöntő értekezés, melyet azonban nem tarthatott meg.

Allg. Literatur-Zeitung, Halle & Leipzig, 1822. III. 284. sz.

M. Tudós Társasági Névkönyv 1848-ra 93. l. (Toldy F.)

Ujabbkori Ismeretek Tára V. 88. l.

Toldy Ferencz összes munkái V. 222. l. (Gyászbeszéd.)

Kiss Áron, A magyar népiskolai tanítás története. Bpest, 1881. 173. l.

Petrik Bibliogr.

Budapesti Hirlap 1897. 62. sz. és gyászjelentés.