Kezdőlap

Klein Gyula,

műegyetemi tanár, a m. tudom. akadémia rendes tagja, szül 1844. máj. 5. Eperjesen (Sárosm.), hol atyja az ágost. evang. kollegiumban tanár volt. Korán árvaságra jutott; anyjával és testvéreivel Lőcsére költözött, hol a gymnasiumot elvégezte. 1864-ben a bécsi egyetemre ment, hol három évig a természettudományokkal, kivált növénytannal foglalkozott. Ezután állami ösztöndíjjal egy évet a zürichi műegyetemen és egyet a mücheni egyetemen töltött, hol Nägeli tanár vezetése alatt önálló mikroszkópi vizsgálatokkal foglalkozott. Hazatérve 1869-70-ben a budai reáliskolában mint helyettes tanár működött; 1870-71-ben a József-műegyetemen tanársegéd és 1871. november 22-től helyettes tanár volt. 1872. szept. 24. pedig a növénytan rendes tanárának neveztetett ki; utóbb a műegyetem egyetemes és vegyészi szakosztályának dékánjává választatott. A m. tudom. akadémia 1893. május 17. levelező s 1898. máj. 6. rendes tagjai sorába vette föl. Tanári működése óta az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a bécsi Gartenbau-Gesellschaft levelező s 1873 óta a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja.

Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1870. A növény-élettan szerepe a gazdasági kisérleti állomásokon, 1871. Philobolus gomba fejlődése, A cinchona vagy china-fák kérge, Ailanthus-fák, Hallier buvárlatairól, Tengeri moszatok krystalloidjai, A sóska-fa és a gabonarozsda, 1872. A legkisebb lények életéről, Világító gáz befolyása a faültetvényekre, Erjedési gomba és erjedés, Bakteriumokról, 1873. A gabona-rozsda, 2 táblával, A növények termékenyítéséhez, 1876. A magvak héja és a csirázás, A télen és a nyáron vágott fák megkülönböztetése, A magvak csirázásáról, Növényvándorlások Francziaországban, Az ivar-elosztás a növényeknél, Néhány növény nevéről, 1877. Magyarországban előforduló rovarevő növényekről, A vetőmag hamisításáról, a Yucca virág termékenyítése, Lichnis viscaria, A növények lélegzése, A magvak csirázó képességének tartóssága, A magvak ellentállása a csirázás külső tényezői ellen, A fák belsejében található felírásokról, 1878. Stipa vulgaris, A chlorophyll vastartalmáról, Az alsórendű gombák, tekintettel a ragályos betegségekre és a közegészségügyre, Mire volna már is alkalmas a vásorligeti artézi kút vize, A házi gomba kiirtása, Szőlőbetegségekről, A fertőző gombákról, Művek vadrózsák és gombák meghatározására, A fa tömöttségének megítélése, Szőlőbetegség, 1879. A tejfa tenjedvének alkatrészei, Kerti növények meghatározására való munka, A Pinguicula alpina mint rovarevő növény, Lisztharmat, 1880. Tengeri moszat megtermékenyítése infuzórium által, Kikirics egészen elzöldült virággal, A vadgesztenye hazája, 1881. Növények meghatározására való munkák, Hazánk orgonafajának új termőhelye, ugyanaz a Bot. Centralblattban, A rózsa-penészről, A gabonaüszög fejlődéséről és a vetőmag páczolásáról, 1882. Az elzöldült virágok keletkezésének kérdéséhez, 1883. Élő kerítések, A tarka levelű és chlorosisban szenvedő növényekről sat. Pótfüzet 1892. június. A rendellenes fejlődésű levelekről); a Verhandlungen der zool-bot. Gesellschaft in Wien cz. munkában (XX. 1870. Mykologische Mittheilungen, két táblával), a Pringsheim, Jahrb. f. wissenschaftl. Botanikban (1871. Zur Kenntniss des Philobolus, 8 tábl., 1881. Die Kristalloide der Meeresalgen); a regensburgi Florában (1872. Zur Anatomie junger Coniferen-Wurzeln, 1877. Mykologische Mittheilungen), Az Akadémiai Értesítőben (1872. A coniferák gyökereinek boncztana, 1877. Előleges jelentés a tengeri moszatokra vonatkozó kutatásaimnak eddigi eredményéről, 1880. Adatok az ákáczfa ismeretéhez, 1881. Állat-e a Vampyrella vagy növény?); a Botan. Centralblattban (1880. Zur Kenntniss von Rubinia Pseudoacacia. 1881. Über Sporssung an den Inflorescenz-Stielen von Maschantia polymorpha, 1882. Vampyrella, ihre Entwickelung und systematische Stellung, 4 szines tábl.); a Botan. Zeitungban (1882. Über Vampyrella, 1 tábl.); a Revue des Sciences Naturellesben (1882. Les Vampyrella, leur developpement et leur place dans la classification, 2 tabl. A franczia akadémia díjjal tüntette ki.) Ezen czikkek különnyomatban is.

Munkái:

1. A Philobolus gombának fejlődése és alakjai. Pest, 1871. Két tábla rajzzal. (Értekezések a term. t. kör. II. 8. sz.)

2. Néhány Floridea krystolloidjairól. Ugyanott, 1871. (Értekezés a természettudományok köréből. 11. Németül a Florában).

3. A rovarevő növényekről. Bpest, 1876. (Népszerű természettud. előadások Gyűjteménye. I. 2.)

4. A Pinguicula alpina mint rovarevő növény. U. ott, 1879. (Ért. a term. tud. kör. IX. 10. Németül: Cohn, Beiträge zur Biol. der Pflanzen III.)

5. Ujabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól, 1 tábl. U. ott, 1879. (Értek. a term. t. kör. IX. 19.)

6. A virágok szinéről, U. ott, 1880. (Népszerű előad. gyűjt. III. 21.)

7. A vadgesztenye gyökereinek ismeretéhez. U. ott, 1880. (Szabó Ferenczczel együtt. Ért. a term. tud. kör. X. 6. Németül a Florában.)

8. A Pinguicula és Ultricularia sejtmagjaiban előforduló krístalloidokról. U. ott, 1881. (Ért. a term. t. kör. XI. 3. Németül Pringsheim Jahrb. XII.)

9. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. U. ott, 1882. Két. tábl. (Értek. a term. t. kör. XII. 5. Der Naturforscher 52. sz. kivonatos ismertetése.)

10. Az állat és növényország határtrületéről. 1882. (Különnyomat a Természettud. Közlönyből. Németül : a Biolog. Centralblatt II. k.)

11. A modern növénytan törekvései. Székfoglaló értekezés. U. ott, 1889. (Értek. a term. tud. kör. XIX. 4.)

12. Emlékbeszéd Heer Oszvald külső tagról. U. ott, 1890. (Emlékbeszédek VI. 8.)

13. A növénylevelek némely rendellenességéről. U. ott, 1891. (Mathem. és term. tud. Értesítő IX. 8, 9. Kivonata egy a m. t. akadémia 1891. jún. 15. tartott ülésén bemutatott nagyobb és 4 tábla rajzzal ellátott dolgozatnak. Németül a Mathem. u. Naturw. Berichte aus Ungarnban IX. 23. és Botan. Centralblattban.)

14. Vizsgálatok a növény-levelek rendellenességeiről. U. ott, 1892. (Értek. a term. t. kör XXII. 8. Németül a Prigsheim Jahrbücher XXIV. k.)

15. A keresztes virág alkatáról boncztani alapon. U. ott, 1894. két tábl. (Mathem. és term. t. Értesítő XII. 7. Németül: Berichte d. deutsch. Nat. Gesellschaft XII. k.)

A természettudományi társulat könyvkiadó vállalatában (IV. 22.) megjelent Emery, A növények élete. Bpest, 1883. cz. munkájának fordítását revideálta, jegyzeteket, műszótárt és előszót írt hozzá.

Szinnyei Könyvészete.

Akadémiai Értesítő 1883. 101. l.

A kir. József műegyetem tanárai és hallgatói. Bpest, 1883. 9. l.

M. Könyvészet 1889., 1890-91.

Vasárnapi Ujság 1892. 8. sz. arczk.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona X. 623. l. (Borbás Vincze.)