Kezdőlap

Klein Sámuel (szádi),

görög kathol. szerzetes a balázsfalvi trinitarius Bazil kolostorban, a fogarasi püspökmegye szentszéki ülnöke, censor és corrector a budai egyetemi nyomdában, szül. 1742-ben a Nagy-Szeben melletti Szádon; saját állítása szerint a moldvai Movila fejedelmi családból származik. 1762-ben elvégezvén Balázsfalván a seminariumi tanfolyamot, szerzetes, a seminarium és a rend feje lett. Majd a bécsi Pazmaneumba ment tanulmányai kibővítése végett; hat évi ott időzése után 1772-ben Balázsfalvára tért vissza, hol a mennyiségtant és ethikát adta elő. 1780-ban ismét Bécsbe ment, mint a Pazmaneum tanulmányi főnöke. 1784-ben már Balázsfalván volt. Ettől fogva élete folytonos hányattatás. A Major-Sinkai-féle triasnak ő volt harmadik éltető tagja. Utóbb az egyetemi nyomdánál rumén censor és corrector volt Budán, hol 1806. máj. 14. meghalt.

Munkái:

1. Elementa linguae dacoromanae, sive valachicae. Composita a ... Locupletata vero, et in hunc ordinem redacta a Georgio Gabriele Sinkai. Vindobonae. 1780. (2. kiadás 1805. Lenyomata a rumén fordítása Cipariu, Archivu pentru filologia si istoria Blasiu, 1867. XXIX. sz.)

2. Dissertatio canonica de metrimonio juxta disciplinam graecae orientalis ecclesiae. U. ott, 1781.

3. Dissertatio de jejuniis graecae orientalis ecclesiae. U. ott, 1782.

4. Dictionarium latino-valachico-germanico-hungaricum, in genere suo novissimum, et usui cujuslibet acommodatum. Budae, 1806. (Ezen munka nyomtatását halála félbeszakította; életében mutatványként csak egy-egy levél jelent meg belőle; többi része 1825-ben látott napvilágot.)

Kéziratban maradt munkái: Istoria lucrurile si intîmplarile Românilor (A rumének története, tényei s eredményei; Dacia elfoglalását s az oláhok történetét Daciában írja le), Istoria domnilor terriî romînestî (Romania uralkodóinak története); Istoria domnilor terei Moldaveî (Moldvaroszág fejedelmeinek története); Istoria schismeî intre biserica resaritului si apusuluî (a keleti s nyugati egyház közti szakadás története); Istoria bisericască (A rumének egyháztörténete Magyarországon, Erdélyben és Romániában, öt 4-rét kötet); Historia Daco-Romanorum sive Valachorum és még több bölcseleti, történelmi, egyházi, szépirodalmi s egyéb tudományos munka. Munkáinak számát Alexi talán kissé túlozva 80-ra s 200 kötetre teszi.

Zeitschrift von und für Ungarn VI. 1804. 201. l.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1806. 39. sz.

Allgemeine Literatur Zeitung. Halle, 1806. Intelligenzblatt 127. sz.

Neue Annalen der Literatur. Wien, 1807. Intelligenzblatt 28. sz.

Petrik Bibliogr.