Kezdőlap

Klobusiczky Ferencz (zettényi gróf),

kalocsai érsek, előbbinek nagybátyja, szül. 1707-ben Sárosmegyében; szent Borbáláról nevezett bécsi convictusban tanult és már akkor szent Jakabról nevezett apát volt. A theologiát mint a collegium Apollinare növendéke Rómában hallgatta, hol a szent vértanut XIII. Benedek pápa előtt dicsbeszéddel tisztelte. Ennek jutalmául laterani kanonok, utóbb apostoli főjegyző lett. Eszterházy Imre a káptalanba akarta fölvenni, de ő 1730. aug. 14. inkább a jókaival egyesített nagyfödémesi (Pozsonym.) plébániát fogadta el. Innét 1731. júl. 27. szepesi, 1732. aug. 17. esztergomi kanonok. 1733. nov. 30. gömöri, decz. 20. sasvári főesperes, 1734. márcz. 12. érseki helynök, majd pápai főpap, segédpüspök és decz. 22. káptalani nagyprépost lett. 1736-ban püspökké szenteltetett. 1741-ben erdélyi, 1748-ban zágrábi püspök, 1751. júl. 30. kalocsai érsekké neveztetett ki. Meghalt 1760. ápr. 5. Pesten, hol a helybenlakás kötelezettségétől fölmentve mint a hétszemélyes tábla ülnöke működött.

Munkái:

1. Systema mundi coelestis. Per quaesita et resonsa in synopsi proposita. Cassoviae. 1726.

2. De communione suffragiorum, pro mortuis ex clero deinceps ineunda. Tyrnaviae, 1734.

3. Epistola paraenetica ad clerum Zagrabiensem. Zagrabiae, (1751).

4. Epistola pastoralis ad archiepiscopatus Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum clerum. Budae, 1756. (2. kiadás. Bécs, 1756.)

Trauer-Rede von Sebastiano Mutz... gehalten den 19. May 1760. Pesth.

Siebenb. Quartalschrift I. 1790. 373. l.

Katona, Historia Critica XLI. 600. l.

M. Szion 1838. I. 18. l.

Petrik Bibliogr.

Némethy, Ludov., Series Parochorum 689. l.