Kezdőlap

Kmeth Dániel,

bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi áldozópap és akadémiai tanár, szül. 1783. jan. 15. Breznóbányán (Zólyomm.); 1799. nov. 1. lépett a rendbe; a próbaév után 1802-4-ben a grammatikai osztályban Korponán, 1805. Kőszegen tanított; 1806-1807. a bölcseletet Váczon hallgatta s Pesten bölcseleti doktor lett. A theologiát 1808-1809. Nyitrán végezte; 1810-ben Váczon tanár volt és azon évben előljárói Budára küldték az astronomia tanulására. 1812-ben m. kir. helytartótanács kinevezte a budai csillagvizsgáló igazgatója Pasquich mellé segédnek. 1818-ban a budai királyi várlak tornyából a csillagvizsgáló-intézettel együtt átkölözött a szent Gellért-hegyre. Midőn a gellérthegyi observatorium első évkönyvét 1821-ben kiadta s ezen művét főnöke kedvezőtlenül birálta meg, K. külön röpiratban élesen válaszolt. Pasquichnak az 1821. üstökösről az akkor keletkezett Astronomische Nachrichten cz. folyóiratban megjelent értkezését koholt észlelésekből szerkesztettnek nyilvánította. Először egy az Astronom. Nachrichten szerkesztőjéhez czímzett levélben emelte ezt a vádat és midőn az visszautasította, a Tudományos Gyűjteményben és a genovai Correspondence astronomiqueben tette közzé. K. azonban ezen támadással rosszul járt, minthogy az akkor élő legelső csillagászok Pasquich védelmére keltek: Gauss, Olbers, Bessel és Encke az Astronomische Nachrichten VI. kötetében Ehrenrettung Pasquish's cz. alatt Kmethet rágalmazónak és tudatlannak bélyegezték. Ily körülmények közt állása a csillagvizsgáló intézetben tarthatatlanná vált és 1823-ban a kassai akadémiához a mathematika tanárának helyezték át; egyszersmind az akadémia hitszónoka s a hittan tanára volt. Meghalt 1825. jún. 20. Kassán.

Czikkei a Gemeinnützige Blätterben (1816. 45-48. sz. Meteorologische Merkwürdigkeiten des Jahres 1816.); a Tudom. Gyűjteményben (1817. VI., IX. A csillagvizsgálat szerzeménye Budán, 1823, VI. Az üstökös csillagok vizsgálatának új módjáról); az Erneuerte vaterländische Blätterben (Wien, 1819. Das alte und neue astronomische Institut zu Ofen)

Munkái:

1. Ode seren. caes.-reg. haered. Hungariae, et Bohemiae principi archiduci Austriae ac regni Hungariae palatino Josepho, dum primam observationem astronomicam instituens conditam sub praesidio suo in monte S. Gerardi speculam inaugurabat 14. Kal. Novembr. 1815. Budae.

2. Clarissimo Dno Antonio Kiáltossy in reg. archi-gymnasio Budensi grammatices professori, dum e carissima sua conjuge Anna Fröhlich masculam prolem susciperet. Devovit amicus. U. ott, 1820.

3. Observationes astronomicae distantiarum a vertice, et adscensionem rectarum stellarum quarundam inerrantium solis item et planetarum, quas in specula Budensi montis Blocksberg et instituit et in calculum revocavit. U. ott, 1821.

4. Astronomische Beobachtungen der Zenith-distanzen u. geraden Aufsteigungen der Fixsterne ... U. ott, 1823.

5. Astronomia popularis in eorum usum, qui sine graviore calculo hac scientia delectantur secundum probatissimos auctores in modum historiae adornata, cum tabula figurarum. U. ott, 1823.

6. Bemerkungen über den zwölften Brief Pasquich's an Hesperus. Ofen den 1. február 1823. Hely n.

Hazai s Külföldi Tudosítások 1823. I. 45., 1825. II. 52. sz.

Tudom. Gyűjt. 1823. IX. 119., 1825. III. 124. l.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1825. 52., 53. sz.

Fejér, Historia Academiae 220. l.

Oesterreichische National-Encyclopaedie III. 229. l.

Nouvelle Biogr. Génerale, Paris, 1850. XXVII. 881. l.

Poggendorff, Biogr.-literarisches Handwörterbuch. Leipzig, 1863. I. 1278.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona X. 644. l. (Heller Ágost). és a kegyes tanítórend jegyzőkönyve (Rulla).