Kezdőlap

Kollár Ádám Ferencz (keresztényi),

jogtudós, cs. kir. udvari tanácsos és az udvari könyvtár igazgatója, szül. 1718. ápr. 15. Terchován (Trencsénm.). szüleivel ötéves korában Beszterczebányára került és ott kezdte tanulását, majd Selmeczbányára küldetett; a rhetorikát és poesist Nagyszombatban tanulta; 1737-ben itt lépett be a jezsuita-rendbe s Bécsben a bölcseletet három évig hallgatta; azután Szent-Miklóson a gymnasiumban grammatikát és syntaxist tanított. Innét ismét Bécsbe helyezték, hol főleg a keleti nyelvekkel és theologiai tanulmányokkal foglalkozott. 1748-ban kilépett a rendből és a magánéletbe vonult vissza, hogy minden erejét a tudományoknak szentelhesse; van Swieten a cs. udvari könyvtár igazgatójának pártfogásával jún. 10. kineveztetett az udvari könyvtár első irnokának; 1749. márcz. 12. második őrré, 1758. első őrré léptették elő. Különösen kitünt a történelem és a classikai, héber és török nyelvek ismeretében. 1748-tól 1751-ig görög előadásokat tartott az egyetemen az orvosnövendékeknek. Mikor van Swieten 1772-ben meghalt, 1773. okt. 6. ideiglenes, 1773. jan. 7. végleges igazgatónak neveztetett ki az udvari könyvtárban, egyszersmind az udvari tanácsosi czímet nyerte. 1775-ben a királyné irodalmi érdemeinek elismeréseül 4000 frt évi fizetést és adományul a sopronmegyei Keresztény helységet adta neki. 1777. május 2-án nemesi czímere kibővíttetett és a keresztényi előnevet vette fel. A Biponti tudós társaságnak rendes tagja volt. Meghalt 1783. júl. 15. Bécsben.

1. Francisci mesquien Meninszky institutiones linguae turcicae cum rudimentis parallelis arabicae et persicae, editio altera, methodo linguam turcicam suo marte discendi aucta, curante ... Vidobonae, 1756. Két kötet. (Melynek II. kötete csaknem egészen K. műve).

2. Musae Francisco et Mariae Theresiae. U. ott, 1756.

3. Ad viros a casra et profana eruditione claros de commentariis in manu exaratos codices aug. bibl. Vindobonensi propedium prelum subituris epistola. U. ott, 1760.

4. Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. U. ott, 1761-1762. Két kötet.

5. Χαριτες ειδυλλιον seu gratiae Francisco et Mariae Theresiae augustis, in solennibus Minervae augg. munificentia et jussu Vindobonam reducis habitae. U. ott, 1762.

6. Historiae diplomaticae juris patronatus apostolicorum Hungariae regum libri tres. U. ott, 1762.

7. Casp. Ursini Velii de bello Panonico Libri decem ... U. ott, 1762. (Kiadás).

8. Nicolai Olahi... Hungaria et Attila... U. ott, 1763. (Kiadás).

9. Ad. Fr. Kollárii Propositum, quod A. 1763, cum eruditis communicat. in quo eos ad ineundam societatem literariam invitat, quae in historia Hungariae naturali, oeconomica et civili illustranda occuparetur. Ugyanott, 1763.

10. De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum regum Ungariae libellus singularis. U. ott, 1764. (Ezen munkában a királyi hatalom kiterjesztését az egyházzal szemben czélozván, magára vonta az egyház komoly támadásait; az 1764. aug. 1. királyi rendelet tilalom alá vetette és a szentszék is a tiltott könyvek lajstromába igtatta.)

11. Gratiae Francisco et Mar. Theresiae Augustis in solennibus Minervae Augg. munificentia et jussu Vindobonam reducis habitae. U. ott, 1765.

12. Lambecii Commentariorum de Aug. Bibliotheca Caes. Vindob. Libri VIII. Editio altera studio ... Tomus I. U. ott, 1766. Liber III. U. ott, 1772. Liber VIII. U. ott, 1782. (K. bővítéseivel).

13. Jurium Hungariae in Russiam minorem et Podoliam, Bohemiaeque in Osvicensem et Zatoriensem ducatus explicatio. U. ott, 1772. (A királyné parancsából németre ford. U. ott, 1772. Ezen munkájáért nyerte K. a Kersztény helységet).

14. Anfangsgründe der lateinischen Sprache. U. ott, 1775.

15. Saadeddini Scriptoris Turcici Annales Turcici Traschattevarich ... U. ott, 1775. (Kiadás.)

16. In jucundissimum Vindobonam adventum Pii pp. VI. ... carmen. U. ott, 1782.

17. Historiae jurisque publici regni Vngariae anoenitates. U. ott, 1873. Két kötet. (Ism. M. Könyvház IV. 423. l. Ez ellen írta Baerenkopf, De dominio nobilium Hungariae ... Posonii et Comaromii, 1790. cz. munkáját).

18. Ad Petri Lambecii commentariorum de augusta bibliotheca caes. Vindobonensi libros VIII supplementum liber primus posthumus. Edidit Michael Denis. U. ott, 1790.

Kéziratban: Summaria diplomatum Hungariae, ívrét I. kötet 501-1360-ig, II. k. 1360-1738-ig (a m. n. múzeumban); Petri Lambecii Commentariorum ad Aug. Bibl. Caes. Vindob. Suppl. liber secundus codicibus philologicis graecis estinatus, ívrét; Hitoriae jurisque publici regni Hungariae Amoenitates, vol. III.; Deductio de septemtrionali r. Ungariae limite ex regum donationibus ... conscripta.

Könyvtárának jegyzéke: Catalogus librorum ... manuscriptorum bibliothecae Kollarianae Viennae, 1783. (Vétel útján a kéziratok nagy része, melyek egykor Bél Mátyás tulajdonát képezték, a bécsi udvari titkos levéltárba kerültek).

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. I. 40., IV. 426., 427. l.

Horányi, Memoria II. 409. l.

M. Hirmondó 1783. 55. sz.

Katona, Historia Critica XL. 716. l.

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchenyi I. 610., 611., Suppl. I. 318. l.

Engel, Geschichte d. Ungr. Reichs. (Allg. Welthistorie II. kötet III., VIII., IX. l.)

Tudományos Gyűjtemény 1823. X. 3-26. l. (Gyurikovics György.), 1836. III. 118., 119. l.

Oesterr-National Encyclopaedie III. 246. l.

Közhasznú Esmeretek Tára VII. 264. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon XII. 324. l.

Egyetemes M. Encyclopaedia. Pest, 1872. X. 163. l.

M. Könyv-Szemle 1881. 85., 1882. 199., 200., 1883. 294., 1884. 264., 269., 272., 279. sat., 1885. 190., 206. l.

Allgemeine Deutsche Biographie Leipzig, 1882. XVI. 472. l.

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig, Bpest, 1888. 69., 370. l.

Petrik Bibliogr.

Illésy és Pettkó, A királyok könyve. Bpest, 1895. 112. l.