Kezdőlap

Kolosvári Pál,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1684. nov. 24. Kolozsvárt unitárius szülőktől. Rákóczy Ferencznek 1707-1708-ban titkára volt. E minőségében a Moldvába száműzött gróf Mikes Mihályhoz küldetvén, útjában megfordult Demeter Márton, utóbb gyulafejérvári prépostnál, kinek rábeszélésére 1709-ben a róm. kath. vallásra tért. 1711. decz. 9. jezsuitává lett. Miután a próbaévet kiállotta, a hittudományt hallgatta. Tanította a bölcseletet hat évig Kolozsvárt és Nagyszombatban. Két testvérét is megnyerte a kath. hitnek. Tehetségét az egyházi szónoklatra szentelte, mely minőségben Erdélyben és Magyarországban négy évig működött. Utolsó napjait Kassán töltötte, hol 1731. ápr. 25. meghalt.

Munkái:

1. Geographia nova veterum locorum, regnorumque nominibus, et historica synopsi aucta, et honoribus ... comitis Joannis Caspari Eszterházy de Galantha ... oblata a condiscipulis physicis anno 1724. Tyrnaviae.

2. Decus Europae. Seu domus Ursina, origine, getis & cognatione principum illustris poetica narratione descripta. Occasione annuae recordationis electi in pontificem maximum 29. Maji an. 1724. S. S. Dni nostri Benedicti XIII. antea Vincentii, Mariae, S. R. E. cardinalis Ursini, ducis de Gravina dicti. Honori dnorum neo-baccalaureorum, dum in universitate Tyrnaviensi prima aa. ll. & philosoph. laurea condecorarentur, Promotore... Ab illustr. humanitate Tyrnaviensi dedicata anno 1725. U. ott.

3. Ars semper gaudendi ad veram animi quietem ex divinae providentiae consideratione comporandam. U. ott, 1726. (Sarasa jezsuita munkájának utánnyomása.)

4. Caria judicum... Promotore ... Ugyanott, 1726.

5. Hazát kősziklán építő bölcs ember. Az az néhai méltóságos és nagyságos Hallerkői Haller György urnak ... a Seraphikus sz. Ferencz szerzetbéli tiszt. lelki atyák Deési templomában 1730. eszt. Boldog Asszony havának 26. napján, ezen mélt. úr testének tisztes temetésekor summásan mondott halotti dicséret. Kolozsvár.

6. Keresztény oktatások, mellyeket summában foglalt... Ezeket irom. hogy tudgyad mint kellyen néked forgolódnod az Isten házában, mely az élő Isten anyaszentegyháza, az igazság oszlopa, és erős támasza. U. ott 1744. (2. kiadás; 5. kiadás. U. ott, 1772.)

7. Missiók könyvecskéje. U. ott, 1749. (Többször nyomatott Nagyszombatban, Kassán és Budán.)

8. A fő jóságoknak indulatiról való oktatás. Nagyszombat, 1749.

9. Menybe vezető ut. Kassa, 1751. (Második kiadás.)

10. Istructio de actibus virtutum theologicarum. Tyrnaviae, 1752. (Utánnyomás.)

Memoria posthuma trium insignium ex Hungarica societate Jesu virorum. (Adam Fitter. Andreas Sigrai et P. Kolosvári). Tyrnaviae, 1749.

Stoeger, Scriptores 192.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 264. l.

Petrik Bibliogr.

A győri püspöki papnevelő intézet könyvtárának Czímjegyzéke. Győr, 1893. 188. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 1185.