Kezdőlap

Kolossváry Sándor,

apát-kanonok, a m. tudom. akadémiának alapító, igazgató s tiszteletbeli tagja, szül. 1775. márcz. 20. Homok-Bödögén (Veszprémm.); honnan szülei gyermekük neveltetése végett Pápára költöztek; itt járta elemi iskoláit; a gymnasiumot Sopronban és Veszprémben végezte. 1790-ben a veszprémi egyházmegye növendékei közé lépett, mire a pozsonyi seminatirumban bölcseleti s hittani tanulmányokat hallgatott. 1797-ben a diaconatus által az egyházi rend valóságos tagjává avatva, káptalani karsegéd lett és hitszónok a székesegyházban; 1798. márcz. áldozópappá szenteltetett föl, egyszersmind a veszprémi papnevelőben a keresztény katholikus erkölcstan és lelki pásztorkodás tanára; 1804. ngy-kapornaki lelkész és alesperes és 1808. szept. 1. kanonok lett. 1809-ben veszprémi plébánossá választották: ezen állásában 20 évig tanítá a népet. 1812. Veszprémmegye táblabirójává, 1841. vásárhelyi szent Lampert-apáttá, 1822. següsdi, 1823. pápai főesperessé neveztetett. Az 1825. országgyűlésen, melynek káptalana részéről tagja volt, hazafias szónoklata által tünt ki. Midőn a nemezti nyelv fölvirágoztatására a magyar tudom. akadémiát alapították, (melynek alaptőkéjéhez 1832-ben ő is 400 ezüstforinttal járult), 1830. nov. 17. igazgató tagjává neveztetett ki s 1831. febr. 15. tiszteleti taggá választatott és részt vett a nagy szótár előkészítő munkálataiban. 1829-ben lemondván a veszprémi lelkészségről, káptalana őt dékánjává s 1832-ben olvasókanonokká választotta. Életében a népnevelés érdekében tett alapítványai 25,457 frtra. végrendeletében pedig 46,965 frt 51 krra mennek. Meghalt 1842. decz. 6. Veszprémben. A m. tud. akadémiában 1843. jan. 30. Toldy F. tartott fölötte gyászbeszédet.

Egyházi beszédeit kiadta Szalay Imre, M. Egyházi beszédek gyűjteménye V., VI. és Uj folyam I., II. kötetében (Pest, 1833-34., 1840.)

Munkái:

1. Kolossváry Sándor .. egyházi beszédei Kiadja Kolossváry Ferencz. Első évi folyam. Pozsony, 1843-44, két kötet.

2. Kolossváry Sándor ... még eddig ki nem adott egyházi beszédei. Eger, 1875. (Ism. Uj Magyar Sion.)

Kézirata: Elmélkedéseim az 1825-26. országgyűlésen, 2r. 17 levél (a cziszterczirend zirczi könyvtárában); Almássy József kir. biztos úrhoz márcz. 10. 1823. a veszprémi vármegyeháznak kapujában mondott beszéde (a budapesti egyetemi könyvtárban); Beszéde a királyi biztosok iránt Veszprém-vármegye közgyűlésén 1823. (a m. n. múzeumban.)

Arczképe: rézmetszet báró Lütgendorf Ferdinándtól Pesten 1827.

Magyar tud. társasági Névkönyv 1832. 5., 8., 1833. 36., 1843. 226. lap.

Nemzeti Ujság 1842. 99. sz.

Magyar tudományos társ. Évkönyve VII. l. Oszt. 1842-44. 156. l. (Toldy F.)

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 264. l.

Toldy Ferencz Összes munkái V. 82. l. (Gyászbeszéd).

Petrik Bibliogr.

Kiszlingstein Könyvészete.