Kezdőlap

Koren Pál,

ág. ev. lelkész-esperes, előbbinek és Neumann Julia fia, szül. 1845. nov. 24. Aszódon (Pestm.); a gymnasium I. osztályát szülőhelyén, a II-VIII. osztályokat Szarvason Tatay István igazgató vezetése alatt végezte; egy évig Sopronban theologiát hallgatott és ezen idő alatt Kolbenheyer Mór ev. lelkész házánál nevelősködött; különösen Müller Mátyás theologiai tanár hatott jellemére és szelleme kiművelésére. 1864-1865-ben Pozsonyban folytatta theologiai tanulmányait Lichner Pál igazgató s Szeberényi Lajos theol. tanár vezetése alatt. Ez időben K. kezdeményezésére létesült a pozsonyi theologiai egylet, melynek azután titkára s könyvtárnoka volt. 1865 őszén Baselbe ment, hol mint a theol. alumneum lakója s a Schweizerhüsli tagja szorosabb ismeretséget kötött a német egyetemi ifjúsággal. 1867. a berlini egyetemet látogatta. Ugyanezen évben Székács József bányai ág. ev. egyházkerületi püspök előtt papi vizsgát tett és szept. 24. pappá szenteltetett. Segédlelkész volt Haan Lajosnál Békés-Csabán két hónapig, azután pitvarosi (Csanádm.) lelkésznek választották, hol 1869. máj. 24. beiktatták. Pitvarosi lelkészkedése alatt épült a templom, a lelkészlak és az iskola; az ő utánjárása folytán szerveztetett a mezőhegyesi filia. Kilencz évig az esperesség jegyzője, majd a gyámintézet jegyzője, utóbb pénztárnoka volt. 1891-ben a békés-csabai egyház választotta lelkészének és 1892. jan. iktatták be. 1896-ban esperes lett. A békés-csabai gymnasium kiegészítése és építése körül nagy buzgósággal fáradozott.

Néhány alkalmi egyházi beszéden kívül a Garzó Gyula által kiadott Gyakorlati bibliamagyrázatok (Debreczen, 1881.) cz. gyűjteményes munkában (Mózes I. könyvének terjedelme magyarázata.)

Munkái:

1. Gyámintézeti beszéd, melyet a békési ág. h. ev. esperességnek Orosházán 1880. júl. 6. tartott közgyűlését előző istentisztelet alkalmával mondott. B.-Csaba, 1880. (Nyomatott az esperességi közgyűlés határozata folytán az esp. özvegy-árvaintézet költségén és javára.)

2. Pál apostol levele a zsidókhoz Templomi magyarázatok alakjában feldolgozta. Gyoma, 1896.

3. Dr. Luther Márton kis kátéjának magyarázata. B.-Csaba, 1897. (Ism. Evang. Egyh. és Isk. 3. sz.)

4. Luther és Melanchton jellemrajza. U. ott, 1898.

5. Mi okozta a reformácziót? Orosháza, 1898.

Önéletrajzi adatok.