Kezdőlap

Kováts (Háló) József,

ev. ref. lelkész, szül. 1761. márcz. 17. Győrött; szülei később Érdiószegre (Biharm.) költöztek; itt kezdetie tanulását és 1772-től Debreczenben folytatta, hol 1778. ápr. 30. lépett a felső osztályokba; 1785. ugyanott a poeták praeceptora (Csokonainak is tanítója) volt. 1786-ban Derecskén iskolarektor lett. Mindenek felett pártolta őt Szilágyi Sámuel hegyköz-kovácsi birtokos. K. 1789-ben meglátogatta a német, holland és angol egyetemeket; legtovább tartózkodott Utrechtben és Göttingában. Ez utóbbi helyről 1791-ben hívták meg nagy-kőrösi papnak; hazajött és folytatta hivatalát 1815-ig, mikor Halasra hívták, hol 1826-ig lelkészkedett; ekkor szemei gyengesége miatt nyugalomba vonult Nagy-Kőrösre, hol 1830. okt. 10. meghalt. Jellemző életéből, hogy tizennyolcz fogadott gyermeket nevelt föl. Gazdag könyvtárát, melynek egy részét ipjától Gőböl Gáspár esperestől örökölte, s debreczeni, pápai, kecskeméti és nagy-kőrösi iskoláknak hagyta.

Munkái:

1. Magyar versek, melyekkel a felséges második József császárt nevenapján tisztelte 1782. bőjtmás-havának 19... Debreczenben. Győr. (Kézirata a m. n. múzeumban a Virágos kert cz. gyűjteményben.)

2. A harmadik égnek utja, melyet ama f. tiszt. Szilágyi Sámuel urnak túl a Tiszán lévő superintendensének temetésekor előadott Kovácsiban. N.-Várad, 1786. (Versben.)

3. A vallás, vagy az ifjabb Racinnek a vallásról irott munkája. Melyet magyarul szabadabb versekbe foglalván kiadott. Komárom, 1798.

4. Magyar Éneis, avagy P. Virgilius Maronak Éneás viselt dolgairól írt munkája. Melyeket magyar versekbe foglalván kiadott. U. ott, 1799-1804. Két darab. (Ism. Zeitschrift von u. für Ungern VI. 1804.); a III. db. Buda, 1831. (K özvegye költségén jelent meg.)

5. Nagy Kőrösi prédikátor Kováts József urnak 1807. eszt. jún. 8. forró hidegben megholt ötödik esztendős fiacskáján Jósefen való kesergése. (Bécs, 1807. Latinul versek, a Magyar Kurir melléklete.)

A reformátusok 1808-ban megújított énekes könyvében három éneke van a 148., 149. és 161. sz.

Mint közkedveltségű költőnek sok verse jelent meg az akkori hirlapokban és folyóiratokban, így: a bécsi M. Musában (1788. XXXIII. szám. Néhai Bak János ifjú papnak Bécsben történt haláláról), a M. Hirmondóban (1792. I. 554. l. Márcziusnak első napjára, vagy felséges királyunk II. Leopold halálának szomorú estvéjére irott versek, 910. lap. Verse, melyet Farkas András Pokolba utazása elejbe irt, II. 931. l. Pétzeli József halálának megtisztelésére); a Figyelő (I. 1876. 221., II. 1877. 195., 197. l.) is közölt tőle néhány apróbb verset.

Levelei gróf Széchenyi Ferenczhez, Nagy-Kőrös, 1803. ápr. 16. és Mátyási Józsefhez, Halas, 1821. decz. 4. (a magyar n. múzeum kézirati osztályában.)

Zeitschrift von u. für Ungarn 1804. VI. 189. l.

Rövid halotti beszéd, melyet néhai nt. Kováts József úr testének koporsóba lett tétetése alkalmatosságával N.-Kőrösön 1830. oct. 11... tartott Csapai Péter nagykőrösi ref. prédikátor. Pest. (Fodor Gerzson és Polgár Mihály beszédeivel és Balogh Mihály költeményeivel).

Hazai és Külf. Tudosítások 1830. II. 33. sz.

Tudom. Gyűjt. 1830. XII. 126. l.

M. Kurir 1830. II. 35. sz.

A dunamelléki ref. egyh. kerület Névtára 1836.

Toldy Ferencz, M. Költészet Története. Pest, 1867. 357. l.

Figyelő I. 1876. 216., 356., II. 1877. 193. l.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1879. 21. sz. és helyreigazítás 804. h.

Kálmán Farkas, Éneklő-kar. Bpest. 1880.

Uj M. Athenás 235., 508. l.

Ballagi Géza, Politikai irodalom, Bpest, 1888. 248. l.

Petrik Bibliogr. II. 470., III. 167., 795. l.