Kezdőlap

Köteles Sámuel,

ev. ref. főiskolai tanár, a m. tudom. akadémia rendes tagja, szül. 1770. jan. 30. Uj-Tordán; tanulmányait Nagyenyeden végezte, hol 1788-ban lépett a felső osztályba s osztálytanító is volt. 1796-ban Jenába ment; honnét 1798-ban visszatérve egy évig udvari papja volt özv. br. Dániel Istvánnénak. 1799. jún. 16. megválasztották marosvásárhelyi tanárnak. 1818. jan. 6. nagyenyedi bölcselettanár lett és Kant eszméinek lelkes hirdetője volt. 1830-ban a collegium rectora lett és kineveztetett N.-Enyedre könyvcensornak. 1830. nov. 17. a m. tudom. akadémia igazgatósága vidéki rendes tagjának kinevezte. Meghalt 1831. máj. 25. Nagyenyeden. A m. tudom. akadémiában Kállay Ferencz tartott fölötte emlékbeszédet.

Czikkei a Tud. Gyűjteményben (1826. XII. A sympathia. 1827. V. Az erkölcsiség és a vallás.

Munkái:

1. Prédikáczió Szentpáli Elek felett. Kolozsvár, 1814.

2. Logika, vagy az értelem tudománya. Készítette az oratoria classis számára. Marosvásárhely, 1808. (2. kiad. Kolozsvár, 1815., 3. kiadás: Közönséges logika cz. ... Nagy-Enyed, 1830.)

3. Az erkölcsi filosofiának eleji. Egy kézikönyv, melylyet a maga tanítványai számára készített. I. rész. Tiszta erkölcsi filosofia. Az erkölcsi filozofiának második része. Erkölcsi anthropologia, vagy alkalmaztatott erkölcsi tudomány. Marosvásárhely, 1817.

4. Gróf Bethlen Mária Lázár Józsefné felett beszéd és könyörgés. U. ott, 1817.

5. A philosophia encyclopaediája. A hallgatók számára készítette ... Nagy-Enyed, 1829.

6. Philosophiai anthropologia. Kiadta a magyar tudós társaság. Buda, 1839.

Kéziratban maradt munkái: Introductio in philosophiam: Liber primus: Anthropologia, psychologia-empirica, 417 §.; Jus naturae: Privatum, Absolutum, Hypotheticum de laesionne jurium, saját kézirása, 129 §; Historia sectae Eleaticae, sectio sexta, tehát egy része a philosophia historiájának; Politika II. rész 3. könyv: A státus boldogságáról, 8r. 199 lap, leírta Erszényes József 1803.; Statistika magyarul, 409 lap (a marosvásárhelyi főiskola könyvtárában.); A marosvásárhelyi ref. collegium historiája, két eredeti levele 1807. aug. 25. és kelet n. a Tóth Ferencz analectái közt (a m. n. Múzeumban).

Kőnyomatú arczképe Koncz József, A marosvásárhelyi ev. ref. collégium cz. Munkájában.

Szász Károly, A derék ember és ritka érdemü tanító képe. Kolozsvár, 1831.

Magyar tudós társaság Népkönyve 1832. 38. l. (Döbrentey Gábor).

M. tudós társaság Évkönyve. Pest, 1835. I. 14. l.

Philosophiai Pályamunkák. Buda, 1835. I. 117., 140. l.

Közhasznu Esmeretek Tára VII. 314. l.

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony. 1846. 12. l.

Ferenczy és Danielik. Magyar Irók I. 274. l.

Új M. museum 1856. XI. füzet.

Jelenkor, Encyclopaedia. Pest, 1858. 108. l.

Toldy Ferencz M. nemzeti irodalom története.

P. Szathmáry Károly, A gyulafehérvár-nagy-enyedi Bethlen főtanoda története. Nagy-Enyed. 1868. 219., 309. l.

Figyelő I. 1876. 170., X. 1881. 269., XXII. 158. l.

Uj M. Athenás 244. l.

Koncz József, A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium története. Marosvásárhely, 1883-95. 255-264., l. arczk.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.