Kezdőlap

Kudora János,

r. kath. esperes plébános, K. Károly iparos és Novacsek Fanni fia, szül. 1849. máj. 14. Tatán (Komáromm.); középiskolai tanulmányait szülővárosában és Eszergomban, a VII. osztálytól mint növendék pap, végezte s ugyanitt hallgatta a theologiát is. 1872. júl. 19. fölszenteltetett. Segédlelkész volt Vág-Szerdahelyen, 1873. Egyház-Gellén, 1874. Zelizen; 1877. plébános lett ugyanott, 1879-ben Hont-Visken. Egyházkerületi jegyző, 1898 óta a közigazgatási bizottság tagja, 1899-ben tanfelügyelő-esperes, a budapesti papnövendékek egyházi-irodalmi iskolájának tiszteleti tagja. Utazott 1888-ban Velenczébe s 1891-ben Rómába.

Aesthetikai értekezéseket s könyvbirálatokat írt a Hittudományi Folyóiratba, melynek rendes munkatársa (180-5. Az egyházi ékesszólástan elmélete); első egyházi beszéde az Isten Igéjében (1876.), ezután a többiek, melyekkel több pályadíjat is nyert, a Jó Pásztor V-XI. és 1891. óta a Hitszónoklati Folyóirat I-V. évfolyamában; a M. Sionban (1896. Simor János bibornok mint egyházi szónok, 1897. Két nap Pozsonyban), a Hittudományi Folyóiratban (1891-99. értekezések és könyvismertetések, birálatok); a Tanítsatok cz. egri folyóiratban (1896. Halotti beszéd és könyörgés szónoki méltatása); a Pelczer József, krakkói egyetemi tanárnak a kath. prédikáczió világ-irodalom története lengyel munkájának III. kötetében (1898. a m. kath. prédikáczió története).

Munkái:

1. Aranymise-emlék. Bpest, 1887.

2. Katholikus egyházi szónoklattan, példákkal megvilágítva és a szónoklat történelmi vázlatával bővítve. Bpest, 1891. (Ism. M. Állam 88. cz., Egyházi Közlöny 9. sz. Kath. Szemle 650. 1., az egri Irodalmi Szemle 7. sz.).

3. Szent beszéd ezüst misére. Bpest, 1892.

4. Egyházi ékesszólástani tanulmányok. Bpest, 1892-1894. Öt kötet. (I. II. A próféták és Jézus Krisztusról. III. A görögnyelvű Szent Ambrus, Szent Ágoston. V. Latin szent atyák: Nagy sz. Leo, Nagy sz. Gergely. VII. Franczia egyházi szónokok. Bossuet, Bourdaloue. Ism. Magyar Állam 1893. 121. sz., Kath. Szemle 1893. M. Sion (1894.)

5. A katholikus magyar egyházi ékesszólás jelenlegi állása. U. ott, 1894. (A budapesti tud. egyetem hittudományi kara által Horváth-díjjal jutalmazott pályamű.)

6. Br. Roszner Ervin hontmegyei főispán arczképleleplezésére ünnepi beszéd. Kiadta Hontvármegye közönsége. Ipolyság, 1896.

M. Könyvészet 1891.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka, Nagyszombat, 1893. 278. l.

Némethy Ludovicus, Series Parochorum 725. l.