Kezdőlap

Lacsny Miklós (folkusfalvi),

nyugalm. jószág-kormányzó, szül. 1776. decz. 7. Vistukon (Pozsonym.), több megye táblabirája, országgyűlési követ és a jelen század 20-as, 30-as és 40-es éveiben az erdődi herczeg Pálffy József és Antal uradalmainak teljhatalmú kormnáyzója volt. Meghalt 1857. febr. 19. Pozsonyban.

Czikke a M. Gazdában (1847. I. 21. sz. Czukorrépa.)

Munkája: Utasítás, mely nagyobb területű jószágok igazgatása könnyebbítésére szolgál, magában foglalván: a gyakorlati mezei gazdaságot átalában, szesz- és czukorgyártást marhahízlalással, selyemtenyésztést és hasznos méhtartást, erdei és vadászat szabályzást, a hivatalok felosztását, tisztek egyenkinti kötelességeit, nemkülönben a számadás vezetése módját, és végre mind politikai, mind urbéri, és egyéb uj törvényes foglalatosság rendes teljesítését, melyet hálaadó tisztelet jeléül főmélt. herczeg Erdődi Pálffy József urnak ajánlott ... 1826-ban. Pozsony, 1826. (Ismét megbővítve ujonnan kiadá. U. ott, 1844. Németül: U. ott, 1826. és 1844.)

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony, 1846. 120. lap.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.