Kezdőlap

Lechner Ágost

jogi doktor, egyetemi tanár, főrendiházi tag, L. József országos építészeti főigazgató és Kugler Amalia fia, szül. 1834. nov. 1. Budán; a gymnasiumot a kegyesrendiek budai főgymnasiumában, a jogi tanulmányokat a pesti s bécsi egyetemeken elvégezve, tanári s doktori oklevelet nyert. 1856. szept. 7. a pozsonyi akadémia tanársegédének neveztetett ki; egyszersmind helyettesítette 1861-ig a magyar magánjog és történelem, 1861-66-ig a statisztika előadóját. 1861. deczember 7. rendkívüli tanárrá, 1866. nov. 28. rendessé lett a pozsonyi kir. jogakadémián és 1867-ig a statisztikát tanította. Az 1867-68. tanévtől 1869-ig a magyar jogtörténetet, közjogot, a közigazgatási s pénzügyi törvényismét adta elő. 1866-tól államvizsgálati bizottsági tag volt. 1868-ban ideiglen az igazgatói teendőket végezte. 1869. szept. 25. kinevezték a pesti egyetemre, hol akkor új tanszék rendeztetett, a közigazgatási s pénzügyi jog rendes tanárává, melyhez 1872-ben hozzákapcsolták a közjogot is; az 1873-74. tanévben a dékáni hivatalt viselte, az 1885-86-ban pedig a rektori méltósággal tisztelték meg. Közjogi előadásaiban a történeti fejlődésre is figyelemmel van. A II. alapvizsgálat tagja s az államtudományi államvizsgálati bizottságelnöke. 1893-ban kineveztetett förendiházi taggá; tagja a közjogi, törvénykezési s a naplóbirálóbizottságnak és póttagja a királyi és országos legfőbb fegyelmi biróságnak.

Czikke a Hoffmann, Jog- és államtudományi folyóiratában (1871. Az önkormányzatról.); beszéde a budapesti egyetemen: Beszéd, mellyel a budapesti m. kir. tud. egyetem rectori székét 1885. szept. 1. elfoglalta (Acta 1885-86. Fasc. 1.); 1896. május 13. A jogeszme kifejlődése az újkorban (Acta 1885-86. Fasc. 2.); Az egyetem története 1885-86-ban, beszéd, mellyel az egyetem volt rektora az egyetem igazgatóságáról lelépett (Acta 1886-1887. Fasc. 1.)

Munkái:

1. Tételek az összes jog- és államtudományokból. Pozsony, 1865.

2. Kőnyomatban: Közigazgatási jogi jegyzetek. Különös rész. Bpest, 1887. A m. közigazgatás jog általános része, 3. átdolg. és jav. k. U. ott, 1888. (I. Általános rész. II. Különös rész. Jegyezte Frank Sala. U. ott, 1890. és 1893-1894.)

3. Pénzügyigazgatósági jogi jegyzet. Közli Laczkovics Gyula. II. kiad. U. ott, 1887-88. 3. a legujabb törvényekkel bőv. kiadás. U. ott, 1889.

4. Magyar közjog. Előadásai után közli Takáts Zoltán, 2. kiadás. U. ott, 1887.; írta és kaidta Frank Sala. U. ott, 1890.; (9. kiadás. U. ott, 1899.)

Korbuly Imre, Magyarország közjogának 3-ik kiadását (Bpest, 1877.) Kautz Gyula és Pulszky Ágost társaival ő rendezte sajtó alá.

Arczképe kőnyomat Herqui K.-tól, nyomt. Horn és Zobel. (Hajnal, 1873.)

Hajnal. Album. Pest, 1873. arczk.

Ortvay Tivadar. Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 139. l.

Vasárnapi Ujság 1885. 36. sz. arczk.

M. Könyvészet 1888-1890.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1897. 155. l.

Corvina 1899. 28. sz.