Kezdőlap

Lépes Bálint,

győri püspök, szül. 1570-ben Győrött régi nemes családból; tanulmányait Nagyszombatban és Bécsben végezte. Kitünő képességei érdemesítették arra, hogy 1593. márcz. 2. esztergomi kanonokká és zólyomi s még ugyanazon évben nyitrai főesperessé neveztetett ki. Rövid idő mulva lemondva esztergomi javadalmáról, győri őrkanonok, később orodi prépost lett. 1604-ben Pethe Márton Lengyelországba küldte. Rudolf a kir. táblához ülnökké nevezte ki. 1606-ban már tinnini püspök volt. 1608. ápr. 9. mint veszprémi püspök szerepel; ugyanazon év decz. 6. nyitrai megyés püspökké és kir. kanczellárrá neveztetett ki. 1612-ben Majna-Frankfurtban járt Ferenczfi Lőrincz titkárával, hol jún. 4. Szenczi Molnár Albert megvendégelte. II. Mátyás, hogy a hazát a török dulástól megszabadítsa, 1614-ben a német fejedelmeket gyűlésre hívta Linczbe, hova Magyarország részéről L. küldetett. 1619. márcz. 19. kalocsai érseknek mondják és júl. 22-től a győri püspöki javadalmakat bírta. 1620-ban Bethlen Gábornál követségben járt, a mikor a fejedelem a császárral békességre lépett.

Munkái:

1. (Imádságos könyv.) Prága, 1615. (Egyetlen csonka példánya a budapesti egyetemi könyvtárban.)

2. Az halando es iteletre menendoe tellyes emberi nemzetnek Fenyes Tükörö. Melliet ... minden üdvössege szomiuhozo hitü keresztyennek szeretetel aianll es dedical. U. ott, 1616. Következik külön czímlappal: Masodik Keonyv Az itéletreol ... (2. kiadás. Eger, 1771. XVII. századi kézirata a m. n. múzeumban.)

3. Pokoltol rettenteo es mennyei bodogsagra edesgeteo Tükör. Melyből világosan ki teczik, hogy az kik Jótt cselekszenek, az Eorök Eletre ménnek; az kik pedig gonoszt, az Eorökké való Tűzre vettétnek. Prága, 1617. Masodik keönyv az Menyországrol. (2. kiadás. Eger 1771.)

Bod, M. Athenas 161. l.

Horányi, Memoria II. 480. l.

Katona, Historia Critica XXIX. 961. l.

Pauer János, Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Székesfejérvár, 1847. 397., 404. lap.

Ferenczy és Danielik, M. Irók 1. 296. l.

Gams, Series Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 372., 374., 376. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 206., 212., 215. l.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka, Nagyszombat, 1893. 290. l.

Petrik Bibliogr.

Szenczi Molnár Albert naplója ... Bpest, 1898. 56. l.