Kezdőlap

Lippay György (zombori),

bölcseleti doktor, esztergomi érsek, L. János personalis és Landovicz Serényi Mária fia, szül. 1600-ban Pozsonyban; iskoláit itt és Bécsben, a bölcseletet Gráczban és újra a hittudományokkal együtt 1619-től már mint egri kanonok rómában végezte. Visszatérte után szempczi plébános s 1625. ápr. 4. esztergomi kanonok, 1627. tornai főesperes lett. Ez évben érsekujvári plébános is volt. 1628. szept. 3. esztergomvári szent Istvánról nevezett préposttá neveztetett ki. 1631-ben a pécsi, 1632. febr. 1. a veszprémi püspökséget, 1635-ben a cancellári tisztet nyerte. 1637. máj. 1. egri püspök, 1642. nov. 19. pedig Lósy Imre utóda lett az esztergomi érseki széken, kivel együtt alapította a nagyszombati egyetemen jogi facultását és 1649. júl. 31. az alumnatust is. 1659-ben ő vitte be a jezsuitákat Rozsnyóra. Meghalt 1666. jan. 30. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Theatrvm Philosophi. Qvod In Alma Vniversitate Graecense, pro Doctoratus in Philosophia gradu consequendo, Anno M.DC.XXI. Mense Julio... Propvgnabit... Graecii, 1621.

2. S. Ladislaus Rex Vulgo Pius dictus In Antiquissima & Celeberrima Vniversitate Divus Tutelaris, Panegyrica Oratione Celebratus ... Viennae, 1653.

3. Rituale Strigoniense, seu Formula Agendorvm In Administratione Sacramentorum ac ceteris Ecclesiae publicis functionibus...Tyrnaviae, 1656. (Először Pázmány Péter által kiadva. Hozzá járul: Synodi Provincialis Decreta, Anno M.DC.XI. Tyrnaviae celebratae, per ill. ac. rev. Dnum Franciscum Forgách de Ghymes... Régibb kiadása. Pozsony, 1625.)

4. De dignitate et puritate sacerdotum. (Az 1629. nagyszombati zsinaton tatott értekezése. Megjelent a Péterffy, Sacra concilia r. Hungariae, Posonii, 1741-42. cz. munkában.)

5. Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel. A gyulafehérvári káptalani levéltárban és a Batthyányi könyvtárban levő eredetiekből közli Beke Antal. Bpest, 1882. (1637-40-ből levelei megjelentek a Tört. Tárban 1881-82.)

Magyar levelei 1644-től (Győri tört. és rég. Füzetek II. 1863. 184., 270.)

Kéziratban az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban: Epistolae ad Polycarpum Bonanocz, ívrét; a budapesti egyetemi könyvtárban: levelei 1648. decz. 29. Tyrnaviae. De colleg. Tyrnav. Soc. Jesu, 1650. április 11. Fundatio collegii generalis Tyrnaviae ab... facta, 1652. júl. 19. Litterae ad R. d. P. nuncium aulicum Germaniae, quibus confirmationem patris Pasthenii, Ruthenorum episcopi petit, és vegyes tartalmú latin levelei s iratai 1644-1658. Nagyszombatból és Pozsonyból keltezve, összesen 16 drb.

Arczképe,: rézmetszet E. Widemanntól 1651. és G. Rugendastól; névaláírása M. Tört. Tár 1861. 209. 1. mellékletén.

Katona, Historia Critica XXXVI. 742. l.

Pauer János, Az egyházi rend érdeme Magyarországon. Székesfejérvár, 1847.

Pesti növendéki papság Munkálatai. Pest, 1854.

Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 128., 129. l.

M. Sion 1865. 306. l.

Egyetemes M. Encyclopaedia X. 309. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 236. l.

Emlékkönyv. Eger, 1866. 227., 277. l.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Budapest, 1880.

Századok 1886. (Zsilinszky Mihály).

Koncz Ákos. Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 157. l.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Esztergom, 1893. 293. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 293., 557. sat. l.

Kollányi Ferencz, Esztergomi kanonokok 230. l.