Kezdőlap

Loczka József,

múzeumi őr, L. József timármester és Kotschner Róza fia szül. 1855. márcz. 14. Németprónán (Nyitramegyében); elemi iskoláit szülőföldén és a magyar nyelv elsajátítása végett Léván járta; ugyanott az I. gymnasiumi osztályt, a II-VI. Beszterczebányán; a VII. és VIII. osztályt, miniszteri engedélylyel egy év alatt Nyitrán 1875. júl. 25. végezte. Az önkéntességi szolgálatra a 32. ezredbe vétetett fel Pozsonyban, melynek kötelékébe 1878. jan. 26-ig tartozott, midőn tényleges szolgálatra jelentkezett és katonai felülvizsgálat alapján mint katonai szolgálatra alkalmatlan elbocsáttatott. 1875-ben a budapesti egyetem bölcseleti fakultásán a mennyiségtan-természettani szakra beiratkozott. De a következő évben a vegytant választotta tárgyául; azonkívül a természettant és ásványtant is hallgatta. A tanfolyam elvégzése után, Krenner József ajánlatára és Semsey Andor anyagi segélyezésével a Than Károly vezetése alatt álló egyetemi vegytani intézetben ásvány-elemzéssel foglalkozott. 1880-ban tornatanítói tanfolyamot látogatott és máj. 15. tornatanítói oklevelet nyert. Majd a vegytanból és a természettanból a középiskolai tanári vizsgálatot letette s 1882. máj. 22. tanári oklevelet kapott. Azon év okt. 2. a m. n. múzeum ásványtáránál rendszeresített vegyészi állásra kiineveztetett. 1883-ban félévi szabadsággal Bécsben Ludwig egyetemi chemiai tanár laboratoriumában az ásványelemzésben tökéletesítette magát. 1893. június 17-én múzeumi őrré neveztetet ki.

Czikkei az Akadémiai Értesítőben (1882. Egy rodnai sphalerit mennyiségi elemzése), a Groth, Zeitschrift für Krystallographiejában (XV. Lipcse, 1889. Mineral-Chemische Mittheilungen); a Természetudományi Közlönyben (XXI. 1899. Az ozon előállítása és használata, ford. angolból) és több kisebb irodalmi ismertetés a Földtani Közlönyben, a Magyar Chemiai Folyóiratban (1900. Egy bronz régiség chemiai elemzése).

Munkái:

1. Egy földpát mennyiségi analysise. Bpest, 1880. (Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, előadta Than Károly. Értekezések a term. tud. köréből X. 1. szám III.)

2. Ásvány-chemiai vizsgálatok. U. ott, 1884. (Wollastonit Rézbányáról, Schmithsonit Pelsőcz-Ardóról. Különny. a Természetrajzi Füzetekből. Németül: u. ott.)

3. Magyar arsenopyritek vegyi elemzése. U. ott, 1885. (Különny. a Természetrajzi Füzetekből. Németül: u. ott.)

4. Ásványelemzési közlemények. U. ott, 1885. (Értek. a term. tud. kör. XV. 1.)

5. Ásványelemzési közlemények. U. ott, 1887. (avalai arsenopyrit elemzése, Az arsenopyrit összetételének kipuhatolására vonatkozó néhány kisérlet. Különny. a Földtani Közlönyből. Németül: u. ott.)

6. Hazai bronzkori tárgyak vegyelemzése. U. ott, 1889. (Mathem. és Természettud. Értesítőből. Németül: u. ott.)

7. Ásványelemzések. U. ott, 1891. (Kősó Deésaknáról, Zirkon Ausztráliából, Egy Rákosról való közönséges opál belső fehér válmánya. Különny. a Földtani Közlönyből. Németül: u. ott.)

8. Ásvány-elemzések. U. ott, 1891. (Antimonit Felsőbányáról, Antimonit Magurkáról, hessit Botesről, Tellur Facebayáról, Haematit a Hargitáról, Tetradymit Rézbányáról, Fauserit Hodrusbányáról, Kősó Tordáról, Kősó Vízaknáról. Mathem. és Természettudom. Közlemények XXIV. 6.)

9. Adatok a pyrit chemiai constitutiójának ismeretéhez. U. ott, 1892. (Különny. a Földtani Közlönyből. Németül: u. ott.)

10. A thallium viselkedése savanyú oldatokban hydorgen sulfiddal szemben arsen, antimon és ón jelenlétében. U. ott, 1897. (Különny. a M. Mathem. Folyóiratból.)

11. A gyémántról. Crookes William után angolból. U. ott, 1898. (Különny. a Természettudom. Közlönyből).

12. Eine kleine Spritzflasche. Berlin, 1898. (Különny. a Zeitschrift für Analytische Chemieből.)

13. Az ókorban használt fémek. U. ott, 1899. (Gladstone I. H. után angolból. Különnyomat a Természettudományi Közlöny LII. Pótfüzetéből).

14. Irodalom. A mesterséges ásványokról. Ugyanott, 1899. (57 könyv és czikk ismertetése. Különnyomat a Földtani Közlönyből.)

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok.