Kezdőlap

Lukács György,

jogi doktor, főispán, előbbinek fia, szül. 1865. szept. 10. Nagyváradon; jogi tanulmányainak befejeztével 1887-ben a budapesti etyetemen jogi doktorrá avatták. Már 1885-ben tiszti rangot nyert. 1887-ben belépett a belügyminiszteriumba mint fogalmazó-gyakornok, 1895-ben már miniszteri titkár volt, miután a belügyi közigazgatás minden ágában jártasságot szerzendő, ezen miniszterium minden osztályát végig szolgálta volt. A belügyminiszteriumtól előterjesztett törvényhozási munkálatok majdnem mindegyikéban tevékeny részt vett; jelesül ő dolgozta ki az állami anyakönyvekről szóló törvényjavaslatot és annak indokolásását, valamint az erre vonatkozó belügyminiszteriumi utasításokat. Ugyancsak ő tanulmányozta a miniszterium megbizásából külföldön a különböző anyakönyvi rendszereket. Ezért a belügyminiszteriumban felállított anyakönyvi ügyosztály élére állíttatott. 1896-ban a pótválasztások alkalmával Lukács László pénzügyminiszter az egri mandatumot tartván meg, az abrudbányai kerület választotta meg szabadelvű programmal képviselőjévé. 1897. márcz. 23. kinevezték Békés vármegye főispánjává.

Czikkei a Budapesti Szemlében (1893. Az olasz közigazgatási rendszer); a Közgazdasági Szemlében (1900. Az agrar socialismusról és orvoslásáról.)

Munkái:

1. A franczia közigazgatás szervezete. Bpest, 1894. (Ism. Nemzetgazdasági Szemle).

2. Anyakönyvezetés külföldön és nálunk. U. ott, 1894 (Különnyomat a M. Közigazgatásból.)

3. Az állami anyakönyvekről szóló 1894. évi törvényczikk magyarázata. U. ott, 1895.

4. Az egyházi politikai törvények és vonatkozó összes jogszabályok kézikönyve. U. ott, 1896.

5. Beszéde az abrudbánya-verespataki választókerület választóihoz 1897. jan. 26. Bpest.

Armenia 1891. arczk.

M. Könyvészet 1894-1896.

Budapesti Hirlap 1897. 88. sz.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1897. 292. l.

Vasárnapi Ujság 1899. 18. sz. arczk.