Kezdőlap

Magyary Géza,

jogi doktor, akadémiai tanár, M. Mihály földbirtokos és Kákonyi Anna fia, szül. 1864. szept. 16. Alsó-Lóczon (Pozsonym.); középiskolai tanulmányait a nagyszombati érseki főgymnasiumban, a jogot pedig a pozsonyi kir. jogakadémián és a budapesti egyetemen végezte. Ezek befejeztével Budapesten ügyvédi és birósági joggyakorlatra lépett, melynek bevégezte után megszerezte az ügyvédi oklevelet. 1890-ben a kecskeméti ev. ref. jogakadémiához a római jog tanárává választatott; 1892-ben a nagyváradi kir. jogakadémiához neveztetett ki a kereskedelmi és a polgári törvénykezési jog tanárává, hol jelenleg is működik. 1894 óta a kereskedelmi jog magántanára a budapesti egyetemen. A külföldi biráskodás és egyetemi élet tanulmányozása végett több évig Német- és Francziaországban, különöse Münchenben, Lipcsében, Berlinben és Párisban tartózkodott.

Czikkei a Jogtudományi Közlönyben, a Jogban, A Grünhut-féle Zeitschrift für das Privat- u. öffentl. Recht-ben, a M. Jogi Lexikonban és a Közgazdasági Ismeretek Tárában jelentek meg; a Kecskemétben (1892. 14-16. sz. A házasságkötés módja a rómaiaknál.)

Munkái:

1. A kiadói ügylet. Bpest, 1893. (Különnyomat a Jogi Szemléből.)

2. A cheque. Felolvastatott a m. jogászegylet 1895. febr. 9. ülésében. U. ott, 1895. (M. Jogászegyleti Értekezések XI. 2.)

3. A biztosítási ügynökök képviseleti minősége és Jogköre. Vélemény a XI. jogászgyűlés számára. U. u., 1896. (Jogászgyűlés Évkönyve.)

4. A magyar polgári peres eljárás alaptanai. (A perbeli cselekvények tana.) U. ott, 1898. (Ism. Vasárn. Ujság 27. sz.)

M. Könyvészet 1893., 1898. és önéletrajzi adatok.