Kezdőlap

Makó Pál (kerek-gedei),

apát és egyetemi tanár, szül. 1724. júl. 17. Jászapátiban; 1741. október 21. lépett a jezsuita rendbe; mint tanár a nagyszombati s később a bécsi egyetemen a bölcseletet tanította. Van Swieten figyelmét magára vonta s ez 1766-ban a Terezianumban alkalmazta, hol a mathematikát, kisérleti természettant latinul és a mechanikát németül adta elő. Mindőn a magyar egyetem Budára költözött és M., szerzete feloszlatása (1773) után a világi papi pályára lépett, a királynő bélai apáttá, váczi kanonokká, kir. tanácsossá s 1777. ápr. 19. ezer forint fizetéssel a budai egyetem bölcseleti karának mathematica tanárává nevezte ki; ezen kar igazgatója is volt. A tudománynyal egész szenvedélylyel foglalkozott és sokat tett a magyar tanulók kiművelése körül. Az 1791. országgyűlés országos küldöttséget nevezett ki egy systema literaria kidolgozására: ennek megbízásából M. Szerdahely György rendtársával dolgozott a Ratio Educationishoz készült utasításokon. (Már az 1777. kiadás szövegezését is, melynek szerzője Ürményi József volt, kiválólag M. eszközölte.). Nagy jártassága volt a nyelvekben is; a magyaron kívül, beszélt németül, francziául, olaszul, görögül és a zsidó nyelvet is jól értette. Latin nyelven kitünően írt prózában és versben. Meghalt 1793. augusztus 18. Budán.

Czikke a Beiträge zu verschiedenen Wissenschaftenben (Wien, 1775. Abhandlung vom Nordlichte.)

Munkái:

1. Elegiarum Liber unicus. Viennae, 1752.

2. Compendiaria logicae institutio, quam in usum candidatorum philosophiae elucubratus est. Vindobonae, 1760. (Ugyanaz 1765., 1767. és 4. jav. kiadás 1773. u. ott; editio tertia Veneta juxta Vindobonensem ab auctore emendata. Venetiis, 1796. és olaszul. U. ott 1792.)

3. Tentamen de Arte placendi, De pellenda tristitia. (Praesidis ac directoris.) Vinnae, 1761.

4. Compendiaria metaphysicae institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est. Vindobonae, 1761. (2. jav. kiadás 1766., 3. jav. k. 1769., 4. jav. k. 1773. u. ott. Editio tertia Veneta. Venetiis, 1797. Ugyanaz budai utánnyomás 1797.)

5. Carminum libri 3. in usum scholarum. Tyrnaviae, 1761. (Ujra kiadva. Basel, 1783. és 1785.)

6. Compendiaria physicae instituto, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est. Vindobonae, 1762-63. Két rész. (2-ik javított kiadás nyolcz rajztáblával és kilencz táblázattal. U. ott, 1766. Editio 1-ma Veneta. Venetiis, 1786. Pars I. Wratislaveiae, 1766.)

7. Freudenbezeugungen des k. k. Ther. Coll. bey der Krönung Joseph II. röm. Königs. Enthalten ein vor dem Hofe aufgeführtes Lustspiel: Der Vorwitzige von Ign. Wurtz ... eine lateinische Elegie von Makó. Wien, 1764.

8. Materia tentaminis publici ... quod anni hujus scholastici praelectionibus in collegio regio Theresiani subibit Antonius de Brunswik. Viennae, 1763. (Az első 30 lapon: Theses ex physica, a két következő lapon: Theses ex chronologia, Makótól.)

9. Compendiaria matheseos institutio, quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est. U. ott, 1764. Kilencz rajztáblával. (2. jav. k. 1766., 3. k. tíz rajztábl. 1771., 4. jav. k. 1776., 5. k. 1781. U. ott. Vratislaviae, 1766. és Editio 3. Veneta. Venetiis, 1796.)

10. Carminum libri tres. Tyrnaviae, 1764. (Végén: Nicomedes. Dramation. Ugyanaz: Colocae, év. n. és Basiliae 1783. M. életrajzával, 1785.)

11. Dissertatio de figura telluris. Olomucii, 1767. és Budae, 1781.

12. Elegia, de reddita valetudine Mariae Theresiae Augustae. Viennae, 1767.

13. Calculi differentialis et integralis institutio, quam in tironum usum elucubratus est. Vindobonae, 1768. Kilencz tábla rajzzal. (Többször utánnyomatott Sziléziában, Svájczban és Olaszországban.)

14. De arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus libri duo, quos in tironum usum elucubratus est. U. ott, 1770. 15 tábla rajzzal.

15. Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Blitzes und den Mitteln wider das Einschlagen. Wien, 1772. (2. kiadás 1775. U. ott. Ezen értekezést hallgatója Retzer József fordításban adta ki M. füzeteiből, mielőtt a latin eredeti megjelent volna.)

16. Dissertatio physica de natura et remediis fulminum. Goritiae, 1773 (Magyarra Révai Miklós fordította. Pozsony és Kassa, 1781. Ism. M. Hirmondó 1782. 45. sz.)

17. Physikalische Abhandlung vom Nordlichte. Wien, 1773. (A Beiträge zu verschiedenen Wissenschaften. Wien, 1795-ben is megjelent.)

18. Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre, und aus dem Wasserbau ... U. ott, 1773.

19. Elementa matheseos purae in usum academiarum per regnum Hungariae et provincias adnexas. Budae, 1778.

20. Elementa geometriae purae. U. ott, 1778. (Kézirata a budapesti egyetem könytárban.)

21. Oratio quam anno 1777., cum regia seientiarum universitas Budae collocaretur, adornavit. Vindobonae, 1779. (Németül ford. Bécs, 1779.)

22. Oratio in inauguratione universitatis Budensis augustae Theresiae privatim oblata et edita. U. ott, 1780.

23. Elegiacon auctum et emendatum, occasione instaurationis regiae universitatis editum. Budae, 1780.

24. Dissertationes physicae quas elucubratus est. U. ott, 1781. Négy rajztáblával. (De natura et remediis fulminum. De aurora boreali, kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban, De atmosphaera lunae. De figura telluris.)

25. Descriptio provinciae Moxitarum in regno Peruano quam e scriptis posthumis Francisci Xav. Eder annis XV sacri apud eosdem curionis digessit, expolivit et adnotatiunculis illustravit ... U. ott, 1791. Egy térképpel és 7 tábla rajzzal. (A természettudományok u. m. természetrajz, földtan sat. bőven vannak ezen műben képviselve.)

26. Brevis institutionum linguae ungaricae adumbratio. U. ott, 1792. (Végén Egy magyar szótárnak készítésére intéző vélemények. Ezt átvette a M. Hirmondó 1793. I. 539. l.)

Kéziratban a budapesti egyetemi könyvtárban: 22 latin elégiája.

Hamberger, Gorg Christof, Des gelehrte Teutschland. Lemgo, 1772. 436. l.

I. Nachtrag von Meusel. U. ott, 1774. 170. lap

(De Luca). Das gelehrte Oesterreich. Wien, 1776. I. 307. l.

Horányi, Memoria II. 541. lap.

Denis, M., Die Merkwürdigkeiten der k. k. garellischen öffentl. Bibliothek am Theresiano. Wien, 1780. I. 21., 23., 34. l.

Zamagna, Bernh., Novis Aëria. Viennae, 1784. 79. l.

Posthumae memoriae P. Makó. Pestini, 1793.

Kreil, Anton, Einige Züge aus dem Leben und dem Charakter des nunmehr verewigten P. Makó, seinem Andenken gewidmet. Pest, 1793.

M. Hirmondó 1793. II. 532. l.

Schlichtegroll, Friedr., Nekrolog auf das Jahr 1793. Gotha, 1794. I. 365. l.

M. Könyvház XII. 1800. 168. lap. (Molnár János).

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchenyi. I. 364., II. 15., 16., Suppl. I. 360. l.

Catalogi dei libri Italiani. Padova, 1805. 236. l.

Katona, Historia Critica XLI. 610. l.

Meusel, Joh. Georg, Lexikon der von Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. Leipzig, 1808. VIII. 449. l.

Sokféle 1833. 58., 67. sz.

Philosophiai Pályamunkák. Pest, 1835. 60., 73. l.

Fejér, Historia Academiae ... Budae, 1835. 52., 96., 106., 111. l.

Nouvelle Biographie Général. Paris, 1850. XXXII. 996. (Hoefer).

Stoeger, Scriptores 216. lap.

Poggendorf, Biographisch-literarisches Handwörterbuch. Leipzig, 1863. II. 21. h.

Szinnyei Könyvészete.

Pauler Tivadar, A budapesti m. kir. tudomány-egyetem története. Bpest, 1880. 1.

A m. tud. Akadémia Évkönyvei. Bpest, 1885. XVII. k. VI. db. 36. l. (Szily Kálmán).

Szolnoki Hiradó 1889. 3. sz.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. V. 388. h.

Irodalomtörténeti Közlemények 1895. 436. l.