Kezdőlap

Marschalkó János Pál,

jogi doktor, kir. törvényszéki biró, M. János akadémiai szobrászművész és Giergl Hedvig fia, szül. 1864. máj. 13. Budán; tanulmányait Budapesten az ág. ev. főgymnasiumban és a jogi egyetemen végezte. 1888-tól másfélévi külföldi tanulmányutat tett, tíz hónapig Párisban hallgatta a jogi előadásokat és a birósági tárgyalásokat; azután Londonban és Berlinben tartózkodott. Hazajövet birósági szolgálatba állott, honnét Szilágyi Dezső akkori igazságügyi miniszter berendelte szolgálattételre a miniszteriumba, hol mint törvényszéki biró a törvényelőkészítő osztályban jelenleg is működik.

Régebben szépirodalmi czikkeket írt különféle heti s napi lapokba, utóbb jogi czikkeket a szaklapokba, különösen a Jog és Jogtudományi Közlönybe (1897-99.)

Munkái:

1. A hatályban levő igazságministeri rendeletek rendszeres gyűjteménye. A m. kir. igazságminister megbizásából. Budapest, 1896. Hat kötet. (I. Az igazságszolgáltatás közegei, II. Polgári perrendtartás. Kereskedelmi váltó- és csődeljárás. Végrehajtás. Telekkönyv. III. Birtokrendezés. Bányaügyek. Családjog. Örökösödési eljárás. Határőrvidék és Fiume. IV. Büntetőjog és eljárás. Jogsegély. V. Ügyvitel. Gazdasági ügyek. VI. Büntetések végrehajtása. Tartalommutatók).

2. A birósági ügyvitel szabályai. A lajstromrendszeren alapuló új járásbirósági ügyviteli szabályok által megváltoztatott alakukban. U. ott, 1898. (2. kiadás. Az új büntető ügyviteli szabályokkal kiegészítve).

3. Örökösödési eljárás. U. ott, 1898. (Grill-féle Jogi Könyvtár IV.).

4. Büntető ügyviteli szabályok. (1899. évi 3700. szám a. kelt ig. min. rend.) Jegyzetekkel ellátta és a kapcsolatos rendeletekkel kiegészítette. U. ott, 1899.).

Magyar Könyvészet 1896-99. és önéletrajzi adatok.