Kezdőlap

Márton József (mándi),

egyetemi rendkívüli tanár, a m. tudom. akadémia levelező tagja, M. István tanár testvéröcscse, szül. 1771. márcz. 2. Iszka-Szent-Györgyön (Fehérm.), hol atyja ref. prédikátor volt; tanulását Hajdú-Nánáson és 1779-93-ig Debreczenben végezte; azután Endréden volt rektor; 1795-ben a jenai egyetemre ment. Innét visszatérve a báró Prónay-fiúk nevelője volt; majd a lőcsei ág. ev. gymnasiumban az erkölcstan és természetrajz tanára. 1799. előljáróságától szabadságot kapott, hogy a hazát nyelvismereti czélból beutazhassa. Utjából visszatérve után 1801-ben Görög Demetertől, akkor Eszterházy Pál herczeg nevelőjétől, meghivást kapott, hogy Bécsben a magyar irodalom körüli munkásságot vele megosztaná. Engedett a meghivásnak és ez idő óta a még Lőcsén kezdett irói pályának haláláig híve maradt. János cs. kir. főherczegnél és több családnál a magyar nyelvet 1806-ig mint magán nyelvmester tanította; egyszersmind a cs. és kir. protestáns consistoriumnál titkári hivatalt viselt. 1806. ápr. kinevezték a bécsi egyetemen a magyar nyelv és irodalom rendkívüli tanárának, de fizetés nélkűl (egyedűl a tanulók tiszteletdíjára volt utalva), nov. 5. kezdte meg előadásait; végre a magyar testőrségnél mint magyar nyelvoktató díjjal tanított. A m. tudom. akadémia mindjárt első nagygyűlésében 1831. febr. 17. levelező tagsággal tisztelte meg. A kormány utolsó éveire 3000 frt évdíjat rendelt. Meghalt 1840. júl. 26. Bécsben szélütés következtében.

Czikkei a Hazai s Külf. Tudósításokban (1827. II. 50. sz. Pánczél Dániel a Magyar Kurir szerkesztője), a M. Kurirban (1826. II. 36. sz. Szülékhez és nevelőkhöz intézett jelentés), a Társalkodóban (1838. 6. sz. Barton Catts Károly magyarul beszélő angol utazó).

Munkái:

1. Német grammatika. Egy német olvasnivaló-könyvel és ahoz tartozó lexiconnal együtt. Kassa, 1799. (Ennek melléklete: Deutsches Lesebuch für Ungern. Sammt zwei in Kupfer gestochenen Vorschriften. 2. javított kiadás. Bécs, 1802., 3. k. 1804., 4. kiad. 1807., 5. jav. és bőv. k. U. ott, 1810.; b. bőv. k. U. ott, 1815.; 7. bőv. k. U. ott, 1817.; 8. k. 1821., 9. k. három részben. U. ott, 1825.; 10. k. 1818., 11. k. 1836., 12. k. 1838. 13. k. U. ott, 1840.; 17. k. U. ott, 1851.; 19. k. Német nyelvtan cz. Kijavította Markovics Szilárd. U. ott, 1856.).

2. Uj német-magyar és magyar-német lexicon, vagy is szókönyv. Az első rész. U. ott, 1799., a 2. rész. Pozsony, 1800. (Német czímlappal is; újabb kiadása két rész 3 kötetben. Bécs, 1803-1804., 1807., Ezer előfizetője volt 4frttal bankó czédulában, a pénz becse alább szállván, minden egyes példánya a kiadónak 6 papiros frtnál többe került. Ism. Allg. Liter. Zeitung. Jena 1808. 369., 2. jav. és bőv. kiadás két kötetben. U. ott, 1810-11.).

3. A magyar lexiconnak szükséges voltát tárgyaló elmélkedések és egy új lexicon készítésének módja. U. ott, 1802. (A M. Hirmondó melléklete).

4. Farkas Johann, Ungarische Sprachlehre für Deutsche, verbessert und vermehrt. U. ott, 1805.

5. Ungarisches Lesebuch, sammt einem dazu gehörigen Wörterbuch. U. ott, 1805. (Ism. Annalen 1807. 87. sz.)

6. Tabellarische Übersicht der grammatischen Bauart der ungarischen Sprache. U. ott, 1806. (Fél regálíven. Ezt Ferdinand cs. kir. főherczeg koronaörökös számára készítette. Ujabb kiadása U. ott, 1839. XII tábla).

7. Pannonia, eine Zeitschrift zur Verbreitung der Ungarischen Sprache ... U. ott, 1809. Három kötet.

8. Versuch einer ausführlichen praktischen ungarischen Sprachlehre für Deutsche, nebst dazu gehörigen CLXVIII Aufgaben und Uebungsstücken so wie auch zwei ungarischen Lesebüchern mit einem Wörterbuche. U. ott, 1810. Ezt követi: Ungarisches Lesebuch mit einem erklärenden Wörterbuche und erläuternden grammatischen Anmerkungen. Magyar olvasókönyv ahoz tartozó szólaistromokkal és világosító grammatikai jegyzésekkel együtt. U. ott, 1809.

9. Bertuch természethistoriai ... képeskönyve. Magyarra ford. U. ott, 1810-1816. Tíz darab.

10. Magyar Atlás, az az: Magyar-Horvát és Tót-országok Vármegyéinek, Szabad kerületeinek és a Határőrző Regementek Vidékeinek közönséges és különös Táblái. U. ott, 1811. (Kezdette Görög és Kerekes, 1803-tól folytatta és 1811-ben bevégezte M. J.). 62 tábla.

11. Repertorium, vagyis Mutató Táblák, mellyek a Magyar Atlás Mappáiban találtató minden magyarországi, horvátországi és slavoniai városok, mezővárosok, helységek, nevezetesebb puszták, folyóvizek és hegyek neveit ábécze rendben, magyar, deák, német, tót, horvát és oláh nyelveken, a fekvéseket jelentő vármegye nevével és a járás számával együtt előadja. U. ott, 1812. Kilencz regál-ív.

12. A juhhimlő beoltásáról és a spanyol fajú juhokkal való bánás legjobb módjáról. Németből Szick György után ford. U. ott, 1812. (2. bőv. kiad., 1817. 3. k. 600 névvel bővítve, 1838.)

13. Második magyar olvasókönyv ahoz tartozó szókönyvvel együtt. U. ott, 1812. A borítékon: Pannonia oder Versuch einer ausführlichen praktischen hungarischen Sprachlehre für Duetsche. (2. kiadás: Mit einem neuen ungrisch-deutschen und deutsch-ungrischen Wörterbuche vermehrt, 1816. 3. kiadás: Praktische ungarische Sprachlehre für Deutsche cz. 1820., 4. jav. kiad., 1822., 5. jav. k., 1828., 6. újra átnézett k., 1831., 7. újra átnézett k., 1838., 8. k. 1836., 9. könnyen érthető rendszer szerint átdolg. és jav. k. 1840. U. ott.)

14. Három nyelvből készült oskolai lexikon, vagyis szókönyv, mellyet a magyar ifjúság számára most harmadszor deák nyelvel megbővítve kiadott ... Első darab: Német-magyar-deák rész. Második darab. Magyar-német-deák rész. U. ott, 1816. két kötet.

15. Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum ad ductum lexici scholastici Schelleriani et Kirschiano-Borniani, ac vocabulis medii aevi terminisque scientiarum technicis, ubique distinctis, auctum. Addito terminorum juridicorum, imprimis in jure hungarico usitatorum, glossario. U. ott, 1818. Két kötet.

16. Német-magyar-deák lexicon A mai legjobb szókönyvek, különösen Kraft német.-deák lexicona szerént ... Második része a trilingue lexiconnak. U. ott, 1821-1823. Két kötet. (Német czímmel is. Új kiadás. Pest, év n.)

17. Értekezés a magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimivelhetése ... módjáról. Bécs, 1830.

18. Görög Demeter ... életleírása és a magyar literatura előmozdítása által, valamint a nevelés pályáján szerzett érdemei. U. ott, 1834.

19. Worte der Freude, zur feierlichen Huldigung Sr. Majestät Ferdinand des Ersten, Kaiser von Oesterreich ... U. ott, 1835.

20. Leichtfassliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache für Schüler der untern Classen. Nach der 8-ten ganz umgearbeiteten und verbesserten Ausgabe seiner grössern praktischen ungarischen Sprachlehre als Auszug von ihm selbst bearbeitet. U. ott, 1838.

21. Gyönyörködtetve tanító magyar olvasókönyv, különösen a magyar nyelvet tanulók számokra. U. ott, 1840.

22. Ungarische Sprachlehre auf 12 Tafeln dargestellt. Pesth, 1844.

Szerkesztette a Magyar Hirmondót 1801-1802-ben és a Magyar Kurirt 1827. decz. 22-től 1834 végeig és ennek mellékleteit: Olvasó Könyvtár, Bécs leirása sat. (1829) és a Sokfélét 1832-34-ig Bécsben. «Majd meghalt mellette éhen», írja egyik életrajzírója.

Kiadta Csokonai Vitéz Mihály munkáit. Bécs, 1810. Négy kötet és Csokonai Vitéz nevezetesebb Poétai Munkáit. U. ott, 1813. Két kötet. (2. kiadás).

Zeitschrift von und für Ungarn III. 1803. 384. l.

Allg. Literatur-Zeitung. Halle, 1806. 80. sz. Intelligenzblatt, 1807. 32. sz. Intelligenzblatt.

Annalen der Literatur. Wien, 1808. II. 222., 224., 1811. I. 182., 1812. I. 354., III. 73. l.

Tudom. Gyűjtemény 1828. I. 119. l.

Hazai és Külf. Tudósítások 1832. II. 9. szám.

Jelenkor 1840. 63. sz.

Figyelmező 1840. 31. sz.

M. tudós-társaság Évkönyve 1838-40. V. 1. r. 224. l. (Toldy F.).

M. tud.-társ. Névkönyve 1841. II. 77. l.

Ujabbkori Ismeretek Tára V. 338. l.

Hetilap 1854. 40. sz.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 313. l.

Haan, Jena Hungarica 111. l.

Toldy F., Magyar Nemzeti Irodalom története.

Szinnyei Könyvészete.

Fővárosi Lapok 1880. 54-56. sz. (Karacs Teréz).

Figyelő XIV. 231. l.

Uj M. Athenás 277. l.

Kis János Emlékezései. Bpest, 1890. 2. kiadás 237., 418., 521. lap

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz Levelezése IV., VI., VII., VIII., X.

Irodalomtörténeti Közlemények 1897-98.