Kezdőlap

Martonfalvi György,

theologiai doktor, ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1635-ben Erdélyben; Apafi fejedelem küldötte a franekerai egyetemre, hol 1659-ben a szentirás magyarázatából doktori czímet nyert. Visszatérte után Nagyváradon lett tanár, de csakhamar Váradnak töröktől történ megvétele (1660. aug. 27) után a megmaradt deáksággal együtt Debreczenbe ment, hol szept. 1-től a hit és mértan tanára volt; 1664. szept. 14. a tanulók kérésére élthossziglan rector lett. 1666. jan. 2. Apafi Mihály fejedelem őt és családját nemesi rangra emelte. (Fizetése a fejedelemből 3000 kősó, a várostól 90 magyar forint, 10 cseber bor, 5 szekér fa, 5 köböl búza s egy verő disznó). 1675-től a hittan, szent könyvek és logica tanára. Meghalt 1681. ápr. 23. Debreczenben.

Munkái:

1. Petri Rami Dialecticae Libri Dvo. Perpetuis Erotematibus, Objectionibus, Exemplis, Ungarico idomate & Usu ita resoluti & illustrati, ut tyro qui Magnum illum Artium Magistrum Petrum Ramun in dialectica imitandum sibi proposuit ... Ultrajecti, 1658. (Ujabb kiadása: Debreczen, 1658.).

2. Disputatio Theologica Anti-Bellarminiana De Concilio. Qvam ... sub Praesidio D. Gisberti Voetii ... Publice tueri conabitur ... Ultrajecti, 1658.

3. Disputatio Theologica Inauguralis De Foedere Dei, Quam Sacro sanctae Trinitatis Ausixilio Ex Auth ... D. Philippi Matthaei ... Pro lauria Doctorali Summisque SS. Theologiae honoribus consequendis Publice defendere conabitur ... Franequerae; 1659.

4. Disputatio Theologica De Presbyterio. Quam Divian aspirante Celemntia Sub Praesidio D. Georgii Martonfalvi Sacro S. Theologiae Doctoris ... Publice examinandam proponit Michael S. Tholnai ... Ad diem 3. Junii, Debrecini, 1662.

5. Keresztenyi Inneples, Avagy Lelki Szent Mesterseg; Mely azt adgya elődben, mint kellyen néked az Ecclesiáktól rendeltetett és már bévött ünnepeket, Karácsont, Husvétot, Pünkösdöt a töb fiók innepekkel együtt megüllened és azok felől józanon értened: Mellyet predikállott A Debreczeni Ecclesiában 1663-ban Mart. 26. Debreczen. (Ujra megjelent Debreczeni Ember Pál Szent Siklusához mellékelve. Kolozsvár, 1700.

6. Examen Logicum Vndecîm Decabivs Absolvtvm; In quo praecepta quaedam Logica Keckermanni, Vendelini, Bisterfeldii & aliorum quorundam, examinantur, ob justas causas rejicuntur, atque eorum objectiones refelluntur ... Debrecini, 1664.

7. Ars concionandi Amesiana Ita deliniata & illustrata, ut unusquisque hanc viam ingressus, accuratus & facilis concionator evadat. U. ott, 1666.

8. Exegesis Libri Primi Medvllae Amesianae, In qva qvanvm ad Fidei articulos attinet, qvicqvid in Sacro-Sancta Theologia reperitur secreti & ardui, qvicqvid in Schola continetur orthodoxi & obscuri, qvicqvid ab hodiernis haereticis vocatur in Controversiam, id fere totum, per quaestiones, objectiones, responsiones, ita explicatur, ut Sacro-Sanctae Theologiae Cultoribus, praecipue disputaturis & concionaturis, commodissime inservire qveat. U. ott, 1670.

9. Orthodoxa Diatribe, De Hodierna famosa peccatorum Paresi, seu Piorum V. T. plenissima peccatorum remissione. U. ott, 1673.

10. Exegesis Libri, Secundi Medullae Amesianae, In qua quantum ad observantiam, seu obedientiam erga Deum attinet, qvicqvid in Sacro sancta Theologia reperitur secreti & ardui, quicquid in Schola continetur orthodoxi & obscuri, quicquid ab hodiernis haereticis vocatur in controversiam, id fere totum, per quaestiones, objectiones, responsiones ita explicatur, ut sacro Sanctae Theologiae cultoribus, praecipue disputaturis et concionaturis, commodissime inservire queat. U. ott, 1675. (Exegesis I. része az előbbeni).

11. Czafolo Theológiája: Mellyet Amesius és Vendelinus szerint írt azoknak kedvekért, a kik az igaz Theologiát, és Vallást, hamar kévánnyák meg-tanúlni: és mellyet, ezen jó végért, a Debreczeni Collegium, maga költségén nyomtattatott ki. U. ott, 1679.

12. szent Historija. Mellybe azokat a dolgokat, a mellyek ez világnak Teremtésetül fogván a Sz. Irásban megirattattanak az időkben megkülömbeztetésével és az esztendőknek meg-jedzésevel; summáson s értelmessen le-rajzolta. Azoknak kedvekért, a kik a Szent Bibliát, s abban le-tett Historiákat hamar és summáson akarják meg-tanúlni. Mellyet maga költségén kinyomtattatott a Debreczeni Collegium, és a meg-holtnak vótuma, s testamentoma szerént világra bocsátott Szilagyi Marton, azon Collegiumnak egygyik Professora. U. ott, 1681.

Több kéziratban levő munkája megvolt Csuthy Zsigmond birtokában.

Bod, M. Athenás 167. l.

Horányi, Memoria II. 593. l.

Benkő, Transsilvania II. 401. l.

Danielik, M. Irók II. 191. lap.

Lelki Kincstár 1860. 10. sz. (Csuthy Zsigmond).

Csokonai Album 1861. 212. lap.

Szűcs, Debreczen város története 592., 599. l.

Szabó Károly és Hellebrant, Régi M. Könyvtár I., II., III. 1. és 2. r.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 363. l.

Debreczeni ref. főiskola Értesítője 1895. 173. l.

Dóczi Imre, A debreczeni ev. ref. főgymnasium története. Debreczen, 1895. 20., 173., 224. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 458. l.