Kezdőlap

Mokos Gyula,

országos nőképzőintézeti tanár, M. János tanító és Bajcsy Jusztina fia, szül. 1857. máj. 27. Bucson (Esztergomm.); a gymnasiumot 1867-75-ig Pozsonyban, a theol. tanfolyamot Budapesten 1875-79. végezte. Ekkor külföldre ment és a német egyetemeken tanult (Jenában 1880. a nyári félévben); innét 1880-ban Kun-Szent-Miklósra hívták gymnasiumi tanárnak. 1883-ban a pápai tanítóképzőintézet igazgatója lett, midőn pedig ezen intézet 1890-ben megszünt, Budapestre ment, hol két évig katecheta volt. Jelenleg az országos nőképzőegyesület leánygymnasiumának tanára.

Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1880., 1883. A dunamelléki egyházkerület iskolái 1877-1882., 1891. A veszprémi püspökök és egyházak 1614-ben); a pápai ev. ref. főiskola Értesítőjében (1895. A testi nevelésről); a Prot. Szemlében (1891. A dunántúli ág. ev. egyház megalakulása és 1598. törvénykönyve);. az Irodalomtörténeti Közleményekben (1892. Kocsi Csergő Bálint levele gályarabságából 1675. jún. 6., Adalékok Kocsi Csergő Bálint életéhez, 1893. Ujabb adalékok R. Cs. B. életéhez) sat.

Munkái:

Az iskola. Egy fejezet az egészségtanból. Pápa, 1885.

Az iskolai padok. Egy fejezet az iskolai egészségtanból. Pápa, 1886.

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolájában működött publicus praeceptorok. Pápa, 1889.

Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. (Ábel Jenővel együtt Ism. Egyet. Philol. Közlöny).

Adalékok a dunamelléki ref. püspökök életéhez. I. füzet. Pápa, 1892.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyház 1598-ki törvénykönyve. Pápa, 1892. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap).

A herczegszőllősi kánonok. Más egyházi kánonokkal egybevetve. Pápa, 1901.

M. Könyvészet 1886., 1892.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 395. l.