Kezdőlap

Muraközy Károly,

bölcseleti doktor, culturchemikus és tanár, született 1859. szeptember 6-án Debreczenben; középiskolai tanulmányait az iglói gymnasiumban és a debreczeni reform. kollegiumban, az egyetemet pedig Bécsben végezte a hol 1882-ben a gyógyszerészi oklevelet is megszerezte; egyszersmind bölcselethallgató volt. 1883-ban a budapesti egyetemre iratkozott be s mint ösztöndíjas chemikus növendék Than Károly budapesti egyetemi tanár laboratoriumában dolgozott; 1884-94-ig a József-műegyetemen chemiai tanársegéd volt. 1885-ben megszerezte a bölcseletdoktori oklevelet, 1888-ban a posta-távíró tisztképző tanfolyamon a chemia tanára lett és 1892. az elemző chemiából műegyetemi magántanárrá képesíttetett. 1894-ben culturchemikussá neveztetvén ki a földmívelésügyi miniszteriumba, az agriculturchemia tanulmányozása végett 1894 nyarán beutazta Német- és Francziaországot és Svájczot. 1896-ban a m. kir. szabadalmi hivatalhoz kültaggá nevezték ki.

Czikkei a Mathem. és Természettud. Értesítőben (1886. A légenyéleg és ammoniak egymásra hatása közönséges hőmérsékletnél); a Gyógyszerészi Közlönyben (1886. Az első lap a gyógyszerészet történetéből, 1889. Egy új dephlegmator); a Földtani Közlönyben (1888. A szentesi artézi kútban talált viviamit elemzése, 1891. Fajsúly meghatározása volumenometerrel, 1892. A nagymihályi rhyolith-trachitok elmálása); a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében (XXVII. 1893. Adalékok bányatermékeink feldolgozásához); a Természettudományi Közlönyben (XXII. 1893. Pótfüzet, Új volumenometer, XXIII. Pótfüzet. A sajt vizsgálata, tekintettel a magyar sajtokra, 1902. A talajról, népszerű előadás); az Egészségben (2. füz. A sajt vizsgálata és a magyar sajtok); a Jelentés az 1894. szept. 1-től 9-ig Budapesten tartott VIII. nemzetközi közegészségügyi és demografiai congressusról IV. kötetében (Reifegrad und Fettgehalt, Bestimmung der Käse, u. ez a Zeitschrift f. Nahr. m. Unters. Hygiene u. Warenkundeban 1894); a Kisérletügyi Közleményekben (1898. Szálas takarmány elemzések, A répaszeletek megváltozása a veremben, A formaldehyd befolyása a tej zsírtartalmának meghatározására.)

Munkái:

1. A légenyéleg és ammoniak elegyének eldurranásánál keletkező terményekről. Budapest, 1884. (Mathem. és Természettud. Értesítő II. 8.).

2. Általános és alkalmazott chemia. Budapest, 1891. (Kőnyomat 2. kiadás).

3. Kémia. Tankönyv felsőbb tanintézeteken való használásra, kiváló tekintettel a posta-távirdatanfolyam czéljaira. Budapest, 1897.

Pallas Nagy Lexikona XII. 855., XVIII. 301. l.

M. Könyvészet 1897. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.