Kezdőlap

Nagy Ferencz,

ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1842. jan. 28. Sepsi-Gidófalván; a gymnasiumot Nagyenyeden, a jogot Kolozsvárt (1862-65.) végezte; 1865 őszétől a budapesti ref. theologiai akadémián két évet töltött. 1869-ben az edinburgi egyetemre ment és 1871-ben jött haza. mikor a budapesti felső leányiskolában, 1872-73-ban az ev. ref. főgymnasiumban tanított. 1871-ben nyert tanári oklevelet és 1873 jún. 11-től a kecskeméti ev. ref. főiskolában tanította a bölcseletet, hittant, latin és magyar nyelvet. Meghalt 1899. jan. 2. Kecskeméten.

Czikkei a kecskeméti ev. ref. főgymnasium Értesítőjében (1879. Bölcsészet a középtanodában. 1882-88. Régi magyar könyvek intézetünk könyvtárában. 1885. Darwin és a Darwinismus, 1890. Ilosvai-Arany Toldija, előbb a Kecskeméti Lapokban is 1884. 21., 22. sz. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891.); a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (tanügyi és társadalmi czikkek). Ezeken kívül költemény, elbeszélés, rajz és tudományos czikkek jelentek meg tőle, különösen a Korunk cz. napilapban (1872).

Munkája: A bölcsészet története kezdettől mostanig. Magán és iskolai használatra. Kecskemét, 1877. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap. 2. bőv. kiadás. Kecskemét, 1895.).

Kiszlingstein Könyvészete.

Vajda Ferencz Névkönyve. Bpest, 1893. 65. l.

M. Könyvészet 1895.

A kecskeméti ev. ref. főgymnasium Értesitője 1899, 7., 22. l.

Hornyik József, Kecskeméti irók. Kecskemét, 1901. 38. l.