Kezdőlap

Nagy Márton,

főszolgabiró, Nagy Károly ügyvéd és Csányi Erzsébet fia, Nagy Ignácz humorisztikus író unokaöcscse, szül. 1860. aug. 29. Nagyváradon (Biharm.); középiskoláit Szatmárt, Pécsett, Késmárkon, Máramaros-Szigeten és Nagyváradon végezte. Az egyházi pályára lépett, azonban ezt csakhamar elhagyta s jogi tanulmányait Nagyváradon kezdte s végezte (1879-1883); 1883-ban Biharmegye szolgálatába lépett és a deczemberi megyegyűlés Berettyó-Ujfaluba szolgabirónak választotta s az 1889. tisztújitáskor Nagy-Szalontára került főszolgabirónak, ki a járását mintaszerűnek alakította át és hivatalos lapot is alapított. Minden községében fegyveres, egyenruhás rendőrséget szervezett, népkönyvtárakat alapított. A nagyváradi Szigligeti-társaság választmányi tagja.

Munkatársa 1878 óta a Nagyváradnak, Biharnak, Biharmegyei Lapoknak, Szabadságnak. Tárczaczikkei, beszélyei nagy számmal jelentek meg különösen a Nagyváradban (1878. A féltékenységről, A hiuságról, Rokon- és ellenszenvről, Tátravidék, A nőkről, A dohányzásról, A csókról); a Biharban (1879. Pesterei barlang Szepesmegyében, Brenner, Rónaszék, 1880. A körösvölgyi bérczek közt, Fekete erdő, Sólyomkő); a Szabadságban (Nagyvárad, 1897. Kazinczy F. levele 1782. júl. 4.)

Munkái:

1. Beszélyek, rajzok és karczolatok. Írta B. Endrődy Károly (Nagy Márton). Nagyvárad, 1880.

2. Tizenötévi találkozónk emlékeül 1878-1893. Nagyvárad, 1893. (Berkovics Miklós orvossal együtt).

Szerkeszti a Rendeleti Közlöny cz. hivatalos közlönyt 1890 óta Nagy-Szalontán és egyik szerkesztője a Szalontai Lapoknak (1893 óta, ezen évben Nagy-Szalonta és Vidéke volt a lap czíme).

Álnevei és jegyei: Kertész, Gennara, Prajnay Károly, Tankréd lovag, Berettyómenti, Mattieu apó, Murzuk, Szilaj Pista, N-n, B-i.

Szabadság (Nagyvárad) 1880. 15. szám.

Bozóky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia százados multja. Bpest, 1889. 244-248. lap.

Nagy Márton és Derkovics Miklós, Tizenötévi találkozónk. Nagyvárad, 1893. 14. lap. (Önéletrajz).