Kezdőlap

Nagy Sándor (szentesi),

kir. főgymnasiumi és állami tanítóképzőintézeti tornatanár, Nagy Pál kántor és Szimcsák Ilona fia, született 1853. decz. 20. Szentesen (Csongrádm.); az algymnasiumot szülővárosában, a tanítóképzőt Csongrádon, a tornatanító-képző tanfolyamot pedig Budapesten végezte. A tornaügy tanulmányozása czéljából többször utazott külföldön; így 1880-ban a budapesti nemzeti tornaegylet a brüsszeli nemzetközi tornaünnepély tanulmányozására küldötte ki mint képviselőjét, mely alkalommal az Egyetértésnek tudósítója volt. 1885-ben a drezdai német tornaünnepélyre utazott ki s ekkor a Nemzetnek volt a tudósítója. 1886-ban Romániát és Erdélyt utazta be s ez útról az Arad és Vidékében 12 tárczaczikket írt; 1898-ban a hamburgi IX. német tornaünnepélyre utazott, mely alkalomból több németországi tornaintézetet is megtekintett; ekkor a hamburgi tornaünnepély leírását a Budapesti Hirlapban közölte. Jelenleg az aradi kir. főgymnasium és az állami tanítóképzőintézet tornatanára; az aradi tornaegyesület titkára és művezetője.

Irt tanügyi czikkeket az Egyetértés, P. Hirlap, P. Napló, Budapesti Hirlap, Nemzeti Iskola, Tornaügy, Általános Tanügyi Közlöny, Arad és Vidéke, Függetlenség, Aradi Hiradó, Herkules cz. napi- és szaklapokba; költeményeket és műfordításokat a Bolond Istókba és a Szentesi Lapba.

Munkái:

1. Belgium testi nevelése és a brüsseli nemzetközi tornaünnepély. Arad, 1880.

2. Néhány szó az új középiskolai törvényjavaslathoz. Arad, 1882.

3. Tornatanításunk hiányai és akadályai. Arad, 1889.

4. A testi nevelés és egy kis felvilágosítás. Az iskolai tornázás és játék. Arad, 1891.

5. Hogyan rendeztessenek a tanulók tonnaversenyei, hogy az egészségre és erkölcsre veszélylyel ne járjanak. Kongresszusi felolvasás. Bpest, 1897.

Szerkesztette az Aradi Tornaegylet 1879-1902. Évkönyveit.

Kéziratban sajtókészen: Arad város sportélete, Belgium általános tanügye és testi nevelése, Utirajzok Magyar-, Német-, Oláhországból és Belgiumból, Szabad- és rendgyakorlatok (fordítás), Vasbotgyakorlatok (fordítás), Súlyozó gyakorlatok, Az erő- és izomképzés tankönyve (ford.),

Az aradi tornaegyesület története és Tornakártyák (fordítás).

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 71. l. és a m. n. muzeumi könyvtár példányáról és önéletrajzi adatok.