Kezdőlap

Némethy Géza,

bölcseleti doktor, egyetemi rendkívüli tanár, a m. tud. akad. levelező tagja, N. Imre bérlő és Szücs Erzsébet fia, szül. 1865. aug. 17. Tisza-Polgáron (Szabolcsm.); középiskolai tanulmányait 1875-83-ig a nagyváradi főgymnasiumban végezte, 1883-87. a budapesti egyetemen classica philologiai tanulmányokkal foglalkozott; utóbbi évben bölcseletdoktori oklevelet nyert; az 1887-88. iskolai évet állami ösztöndíjjal a lipcsei és a berlini egyetemeken töltötte. 1888. szept. a budapesti V. ker. kir. kath. főgymnasium tanára lett, honnét 1902-ben szakvezető tanári minőségben a báró Eötvös József-collegiumhoz helyeztetett át. A budapesti egyetemen 1890-ben magántanári képesítést, 1896-ban nyilvános rendkívüli tanári czímet és jelleget nyert. 1893. máj. 12. a m. tudom. akadémia levelező tagjának választatott. A budapesti philologiai társaság első titkára.

Czikkei az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1884. Horatius és Alcaeus, 1885. A Ψυχη-ig szó értelme Homerosnál, Muretus emlékezete, 1886. Horatius és Anacreon, 1887. Quaestiones criticae de Hesiodi Theogonia, 1889. A Cato-féle párversek magyarországi kiadásai és fordításai, 1889. Pótkötet. Spicilegium criticum in distichis Catonianis, 1890. Coniecturae in libros Ciceronis de finibus. Pótkötet. A római költészet korszakai, 1891. Cato distichonjainak Planudes-féle fordításáról, 1892. Ovidius szerelmei, 1893. Addenda reliquiis Euhemeri, 1894. Lygdamus méltatásához, 1895. Novae emendationes in Firmicum Maternum astrologum, 1896. Vergilius Didója, 1897. De vestigiis doctrinae Euhemereae in oraculis Sybillinis, Barna Ignácz emlékezete, 1898. Spicilegium criticum in Firmico Materno astrologo, 1900. Questiuncula Euhemeria, Adversaria critica ad Taciti Agricolam Annales, Historias, Ad Ciceronis de finibus l. I. 7, 23., 1901. Vergilius ifjusága, Cicero a legfőbb jóról; Ad Vergilii Ecl. IV. 47., Ad sextam Vergilii eclogam, 1902. Vergilius mint bukolikus költő, Persius első, második és harmadik satirájához, 1903. Persius negyedik és ötödik satirájához); a m. tudom. akadémia Értesítőjében (1896. Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról).

Munkái:

1. Xenophon emlékiratai Socratesről. 1-ső füzet. Ford. s magyarázta. Pozsony, 1885. (Tanulók könyvtára 29.)

2. Cicero, Laelius a barátságról, latinból ford. Bpest, 1886. (Olcsó Könyvtár 199.).

3. Aeneis mint nemzeti epos. Bpest, 1887. (Különnyomat az Egyet. Philolog. Közlönyből 1888. Ism. Nemzet 45. sz.)

4. Quaestiones de Firmico Materno astrologo. Bpest, 1889.

5. Euhemeri reliquiae, collegit, prolegomenis et adnotationibus instruxit. Bpest, 1889. (Értekezések a nyelv és széptud. köréből).

6. P. Vergilii Maronis Aeneis, edidit. Bpest, 1889. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny, Egyet. Közokt. Szemle).

7. M. Tullii Ciceronis De finibus, edidit. Bpest, 1890.

8. Cato bölcs mondásai, latinul és magyarul. Szövegét megállapította, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. Bpest, 1891.

9. P. Cornelii Taciti Ab excessu divi Augusti (Annalium) libri I-VI., edidit Bpest, 1893. (2. kiadás. Bpest, 1896.).

10. Dicta Catonis, quae vulgo inscribuntur Catonis disticha de moribus, iterum edidit. Bpest, 1895.

11. Magyar és latin zsebszótár a gymnasiumok és reáliskolák számára. Bpest, 1896. (Dávid Istvánnal együtt).

12. De libris amorum Ovidianis. Bpest, 1898.

13. P. Cornelii Taciti De vita et moribus Agricolae liber, edidit. Bpest, 1899.

14. P. Cornelii Taciti Historiarum libri I-V., edidit. Bpest, 1900.

15. M. Tullius Cicero, A legfőbb jóról és rosszról, latinul és magyarul, szövegét megállapította, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. Bpest, 1901.

16. Vergilius élete és művei. Bpest, 1902.

17. A római elegia viszonya a göröghöz. Bpest, 1903. (Értekezések a nyelv- és széptud. köréből. XVII. 3.).

18. A Persii Flacci Satirae, edidit, adnotationibus exegeticis et indice verborum instruxit. Bpest, 1903.

Szerkesztette az Egyetemes Philologiai Közlönyt 1890-91-ben Heinrich Gusztávval és Ponori Thewrewk Emillel együtt.

M. Könyvészet 1887., 1889., 1892., 1894., 1896., 1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Magyar Geniusz 1893. 27. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XIII. 26. lap.

Magyarország vármegyéi, Szabolcsmegye. Bpest, év n. 217. l.

Corvina 1902. 34. sz.