Kezdőlap

Nemetz József János,

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, budai származású; mint segélydíjas tanárjelölt 1784-ben a pesti egyetemen a természettan segédtanára lett és 300 frt évi fizetése 1800-ban 400 frtra emeltetett; azután ideiglenesen a bányászatnál volt alkalmazva; 1795-ben ismét elfoglalta az egyetemnél előbbeni állását mint a kisérleti természettan és mechanika segédtanára. 1805-ben nyugalmaztatott. Ekkor Bécsbe hívták meg az arzenálba 2 frt napi díjjal. Utazása alkalmával 1808. nov. 6. meghalt Debreczenben körülbelől 55. évében. Kitünő mechanikus volt, feltalált egy czélszerű kézimalmot, azután hátul tölthető szélpuskát, mely egy töltésre hatvanat lőtt, 7-8 percz alatt pedig 80-90-et, melyből féllatos golyóval 150 lépésnyiről deszkát lehetett keresztüllőni; a Festetich-féle mintauradalomban új szerkezetű rétkaszálót, a Hunyady József-féle simongáti gazdaságban pedig vizi fűrészmalmot és cséplőszerkezetet állított fel.

Munkái:

1. Vorrath neuer Beyträge für Physik, Oekonomie, Mechanik, und Technologie, das ist: Naturkunde, Wirthschaft, Maschinenwesen, Nutzen und Arbeit zusammengetragen. Pest, 1784. Tábla rajzzal.

2. Vorläufige Beschreibung einer elektrischen Lampe, welche mit einem Uhrwerke verbunden nach London bestellet wurde. Pest, 1801. (Ezen munkában felsorolja 1768-tól 67 találmányát).

Hazai Tudósitások 1807. 47. szám.

Fejér, Historia Academiae 154. l.

Szinnyei Könyvészete.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880.

Vasárnapi Ujság 1895. 48. sz.

Kazinczy Ferencz Levelezése V. 170. l. és az országos levéltárból.