Kezdőlap

Ormándy Miklós

bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi főgymnasiumi igazgató; szül. 1846. szept. 28. Tölgyesen (Hontm.); középiskolai tanulmányait az esztergomi benczések főgymnasiumában végezte (kivévén az V. osztályt, melyet Selmeczbányán járt, hogy a német nyelvben nagyobb jártasságot szerezzen). 1868. szept. 8. belépett a kegyestanító-rendbe. 1873. aug. 5. felszenteltetett. Felsőbb tanulmányait 1877-1881-ig a kolozsvári egyetemen végezte. 1880. máj. 30. nyert tanári oklevelet a természetrajzból és vegytanból; 1881-ben ugyanazon tantárgyakból doktori oklevelet nyert. Tanított a nagy-károlyi, debreczeni, veszprémi, tatai, kolozsvári, nagy-kanizsai, szegedi, sátoralja-újhelyi (mint igazgató tíz évig, egyszersmind házfőnök volt) és a temesvári főgymnasiumokban; jelenleg a budapesti főgymnasiumban a magyar és latin nyelvnek és természetrajznak tanára.

Czikkei a veszprémi főgymnasium Értesítőjében (1875. Nehány szó a madarakról), a tatai kisgymnasium Értesítőjében (1877. A szülőknek), a kolozsvári főgymnasium Értesítőjében (1879. Apáczai Cseri János életrajza és botanikai munkássága), a nagy-kanizsai főgymnasium Értesítőjében (1882. Az infusoriákról, zoologiai tanulmány), a sátoralja-ujhelyi főgymnasium Értesítőjében (1891. A mai modern nevelésről, 1892: A szőlő, 1894. A sátoralja-ujhelyi gymnasium története). Több vidéki lapban is van természetrajzi czikke.

Munkái:

1. Adatok a Mirabilis Jalappa tömlős edényeinek ismeretéhez. Doktori értekezés. Kolozsvár, 1881.

2. A kender természetrajza. S.-a.-Ujhely, 1889. A szöveg közé nyomott 36 ábrával.

3. A dohány. S.-a.-Ujhely, 1895. Nyolcz ábrával. (Ism. Budapesti Hirlap 172. sz.).

4. Természetrajz elemei a gymnasiumok és reáliskolák I. és II. osztálya számára. Bpest, 1900. Két kötet.

5. Növénytan. Képezdei-, közép- és felső leányiskolák számára. S.-a.-Ujhely, 1901.

6. Állattan. Képezdei-, közép- és felső leányiskolák számára. S.-a.-Ujhely, 1902.

7. Ásványtan. Képezdei-, közép- és felső leányiskolák számára. S.-a.-Ujhely, 1903.

M. Könyvészet 1889., 1891., 1895., 1900-1902.

A szegedi kegyes tanítórendi főgymnasium Értesítője 1896. és Csaplár Benedek szives közlése (önéletrajzi adatok).