Kezdőlap

Paksi István, (szathmári),

ev. ref. püspök, szathmári P. Mihály lelkész s tanár és Ember Judith (Ember Pál író leánya) fia, szül. 1719-ben Marosvásárhelyt, hol tanulását kezdte és 1734-től Sárospatakon folytatta. 1740. decz. 9. az odera-frankfurti, 1741. decz. 16. a franekerai egyetemre iratkozott be, hol neve Stephanus Szathmárinak van bejegyezve. 1745-ben aszalói (Abauj-Tornam.) pap lett, hol feleségül vette Miskolczról Óvári Máriát. 1747-ben tanár lett Debreczenben, hol a történelmet, a latint s görög nyelvet és irodalmat tanította; 1760-ban áthelyeztetett a hittani tanszékre, melyet már előbb is több évig helyettesített. 1762-ben egyházkerületi jegyző lett, 1785. okt. 11. pedig püspökké választották, mely hivatalát együtt folytatta a tanársággal. 1790. jan. 18. lemondott a tanárságról. Meghalt 1791. márcz. 2. Debreczenben.

Munkái:

1. Dissertatio theologico-philologica in vers. 13. cap. II. Hebr. Franekerae, 1743.

2. Dissertatio quinta ad vaticinia Danielis de posteriore parte regni quarti. U. ott, 1744.

3. Oszlop ember' halálán való siralma az Isten népének: Avagy, néhai tek. nemz. és vit. Domokos Márton urnak, ...Debreczen városa sok esztendeig volt főbirájának... eltemettetésének alkalmatosságával tett halotti tanítás: mellyet 1764. Szent-György havának 6. napján a szomorú ház udvarán elmondott. Debreczen.

5. E világi élet felett való választása a mennyei boldogságnak. Mellyről… Szuhai Erzsébet aszszonynak ... báj… Patai Sámuel ... úri párjának ... temettetésekor a báj… gyászos uri háznak udvarán, 1765. jún. 30. együgyüen tanított. Hely n. (Szathmári Paksi Mihály és Pál beszédeivel együtt).

6. Hat napra való vallástevő vagy poenitentiális könyörgések. Hely n.

Utasítása az esperesekhez és egyes lelkészekhez, hogy az iskolákról szóló hivatalos tudosításokat a római katholikus tanfelügyelőkhöz semmi szín alatt ne küldjék, 1789. február 14. (M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1873. 99. l.) Írt latin gyászverset Muys franekerai tanár halálára (1744.). A magyarországi reform. egyháznak üldöztetéséről írt éneket (1751-ben Sión siralma cz. összesen száz strófa, a M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőben 1875.).

Veszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 369. l.

M. Kurir 1791. I. 361. lap.

Hadi Történetek IV. 1791. 340. l.

Tóth Ferencz, Túl a tiszai püspökök 192. l.

Révész Figyelmezője 1875. VI. 192. lap.

Tört. Tár 1887, 203. l.

Petrik Bibliogr. II. 705. l

Zoványi Jenő, Theologiai Ismererek Tára III. 253. lap.