Kezdőlap

Paksi József (szathmári),

ev. reform. püspök, Sz. P. Ábrahám ref. püspök fia, szül. 1763. márcz. Kazinczon (Borsodm.), tanulmányait Sárospatakon végezte, honnét külföldre ment és 1785-ben a göttingai egyetem hallgatói közé lépett. Hazájába visszatérve, 1788. szikszói, 1790. jan. miskolczi lelkész lett. A tiszáninneni kerület előbb al-, később főjegyzővé, 1820. püspök-helyettessé, végre 1823. püspökévé választotta. A göttingai egyetemtől 1830. theologiai doktori czímet nyert. Meghalt 1848. jan. 11. Miskolczon.

Munkái:

1. Igaz előljárójának vagy néhai t. Kis-Csoltói Ragályi József úrnak, ... t. n. Borsod vármegye első vice ispánynyának képe, mellyet le rajzolt s ezen boldogult úr utolsó tisztességére öszve gyült nagy tekintetű közönségnek eleibe terjesztett Miskolczon ... 1804. Pest, 1805. (Végh János beszédével és Palóczy László gyászverseivel együtt).

2. A bölts asszonynak vagy néhai mélt. Bocsári Mocsári Erzsébet asszonynak életében ... Vajai Vay József ő nagysága kedves élete párjának képe, mellyet lerajzolni s utolsó tisztességtételére egybegyülteknek eleikbe terjeszteni igyekezett A. Zsoltzán, 1813. április 13. Sárospatak, 1813.

3. Az evangyéliomi szent vallás mint jó hazafiak oskolája lerajzolva a reformátio harmadik századjának berekesztésével, a Tiszán innen lévő helv. vallástételt követő főtiszt. Szuperintendencia consistoriuma előtt, M. Keresztesen okt. 12. 1817. U. ott, 1817.

4. A fő polczoknak nevezetesebb terhei, mellyeket néh. mélt. N. Lónyay és V. Naményi Lónyay Gábor urnak ... utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával előadni igyekezett S. Patakon júl. 11. 1824. U. ott, 1824.

5. Halotti beszéd, mellyet néhai ... Jakabfalvai Jakabfalvy Erzsébet asszonynak életében ... Szepesy Szabó István ur kedves hitvesének, utolsó tisztességére tartott Miskolczon 1827. október 15. Miskolcz, 1828.

6. Hálaadásnak áldozatja, mellyet félszázadon keresztül folytatott papi szent hivatala tiszteiben lett megerősíttetéseért a felséges Ur Istennek nagyszámú gyülekezet, különösen a tiszáninneni helv. vallástételt követő főtiszt. superintend. közönséges consistoriuma előtt a miskolczi újabb templomban bemutatni igyekezett április 29. 1838. S.-Patak, 1842.

Új kiadásban közrebocsátotta Benkő Sámuel: Topographia oppidi Miskolcz cz. munkáját (Miskolcz, 1818.).

Nevét általában Szathmáry Józsefnek írják.

Petrik Bibliogr. III. 497. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 253. l.