Kezdőlap

Paksi Mihály (szathmári idősb),

ev. ref. kollegiumi tanár, előbbeninek és Ember Judit fia, szül. 1715-ben; 1739. június iratkozott be a franekerai egyetemre; 1741-ben tért vissza s 1742-ben lett sárospataki tanár, közben egy évig 1743-ban mező-csáti pap volt, azután ismét Sárospatakon működött 1772-ig. Meghalt hosszas betegsége után 1778. márcz. 15. Sárospatakon.

Munkája: Isten igazgatásából vett nevének hit által meg-felelő Ersébeth aszszony: kinek szép példáját, néhai Szuhai Ersébeth aszszonyban Báji Patai Sámuel ur ... élete párjában feltalálta és leirni igyekezte Bájon 1765. eszt. hely n. (Szathmári Paksi István és Pál gyászbeszédeivel együtt.)

Sárospataki Füzetek 1864. 404. l.

Történelmi Tár 1887. 202. l.

Petrik Bibliogr. II. 705. l.