Kezdőlap

Pálffy Károly Jeromos (erdődi herczeg),

főispán, P. Miklós gróf országbiró és Althann Mária Anna grófnő fia, szül. 1735 szept. 30. Bécsben; gondos nevelésben részesült és államhivatali pályáját az alsó-ausztriai tartományi törvényszéknél kezdte; 1757-ben cs. kir. kamarás lett, mely tisztében tényleges szolgálatban állott 13 évig II. József császár környezetében. 1762 decz. 5. mint cs. kir. udvari tanácsos a cs. és kir. udvari kamaránál a bank udvari küldöttségéhez volt kinevezve. 1763-ban nőül vette Liechtenstein Emanuel leányát Mária Teréziát, mely házasságból származott fia József a majoratust örökölte. 1774 máj. 17. az udvari kamara alelnöke lett és azon év júl. 18. valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki. 1777 decz. 2. óhajtása szerint, hazájának akarván szolgálni, a magyar udvari kamara alelnöki tisztét nyerte el. Mária Terézia királynő 1778. a bajor örökösödési háború kitörése után II. Józsefhez küldte a hadsereghez. 1779 márcz. 9. Zemplénmegye főispánja lett; 1780-ban az egyetemnek Budán tartott felavatási ünnepélyére kir. biztosul küldte a király; 1782 nov. 14. az aranygyapjas rendet és 1783 aug. 4. a curiae regiae magister méltóságot kapta. II. József császár 1787 márcz. 4. Magyar- és Erdélyország udvari kanczellárjává nevezte ki s a magyar szent István-rend nagy keresztjével azon rend kanczellárjává tette. 1791 máj. 14. mint a család legidősbike Pozsony vármegye örökös főispánja és Pozsony várának kapitánya lett. Midőn 1807-ben előhaladott kora miatt nyugalomba lépett, nov. 1. hűséges szolgálataiért herczegi méltóságra emeltetett. Az akkori magyar irodalmi vállalatok nagy részét iróink az ő pártfogásával igyekeztek megindítani; ezért Péczeli és Kazinczy folyvást magasztalták őt mint a nemzeti törekvések buzgó előharczosát. Meghalt 1816 máj. 25. Bécsben.

Péczeli Józsefhez intézett franczia levelét Voltaire Henriásának fordítása ügyében Kazinczy az Orpheusban (1790. I. 15-17. l.) magyar fordításban közli; latin fölterjesztése az uralkodóházhoz Zemplénmegye közgyűlése határozatából. Bécs, 1801. ápr. 24. (Kazinczy Ferencz Levelezése II. 594. l.).

Munkája: Gróf Pálffy Károly udvari kantzelláriusnak az ország rendeihez tartott beszéde (1790), Bőjt más havának 13-dik napján volt közönséges audientiának alkalmatosságával. (Ezt követi: Responsum primatis regni C. Josephi a Battian occasione eadem). Hely és év n.

Arczképe rézmetszett: rajzolta Pauer, metszette Mark Bécsben, 1791. (Merkur von Ungarn. Pest, 1786. II. 3. füzetében és Orpheus 1790. I. kötetében; ugyanennek lenyomata a Vasárnapi Ujságban 1891 50. sz.).

Pressburger Zeitung 1779. 59., 60. sz., 1787. 45. sz.

Ungarische Nachrichten 1787. 42. sz.

M. Kurir 1787. 375. l., 1816. l. 48. szám. Melléklet.

M. Hirmondó 1801. 498-501. l.

Unterhaltungsblatt. Pressburg, 1816. 48. sz.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1816. 19., 50. sz.

Tudományos Gyűjtemény 1817. melléklete (arczk.).

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 66., 79. l.

Figyelő XXI. 187. l. (Péczely és P. levele).

Petrik Bibliogr.