Kezdőlap

Pataki István (sárospataki),

ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1640-ben Sárospatakon; tanulmányait szülővárosában végezte, hol azután főiskolai köztanító volt; később Bánffy Dénes kiküldte külföldre a franekerai egyetemre, hol 1663. okt. 31-től, 1665. augusztus 11-én a leydeni, 1671-ben az utrechti egyetemen tanult. Kolozsvári tanszékét 1668. márczius 6. foglalta el az ev. ref. főiskolában, hol 20 évig működött mint bölcseleti, 1685-től mint theologiai tanár; 1688-1692-ig ifjú Apafi Mihály (a későbbi fejedelem) nevelője volt és a fejedelem kegyét haláláig élvezte. P. a coccejanus bölcselet követése miatt vád alatt volt, de Bánffy Dénes közbenjárására 1673-ban a radnóti zsinat fölmentette. Bethlen Miklós szerint a Wesselényi-féle összeesküvés titkaiban, legalább részben, be volt avatva. Bánffy Dénes mellett ő volt mint pap utolsó óráiban (1674-ben Bethlen várában) és kisérte utolsó útjára, a vérpadra. Meghalt 1693. jan. 2. pestisben Kolozsvárt, hol sírköve ma is fennáll.

Munkái:

1. Disputatio Philosophica De Libertate Voluntatis: Quam Sub Praesidio Clar. ac Doct. Dn. Johannis Greydani... Publicae discussioni exponit... 1664. Franekerae.

2. Disputatio Theologica De Adventu Christi. Qvam, Favente Deo Opt. Max Svb Praesidio Clar., Doct. Viri D. Johannis Hoornbeck,... Publice ventilandam proponit... Lvgdvni Batavorum, 1866.

3. Disputatio Physico-Mathematica De Solis in Apogaeo, distat a Terra magis, calore intenso, & in Perigaeo, cum eidem propinquior est, valde remisso. Qvam, Favente Deo T. O. M. Sub Praesidio Clar., Doct. Viri D. Johannis de Raei... Publice ventilandam proponit. U. ott, 1666.

4. Oratio Funeris, In Exequiis Rev. ac Clar. Viri Petri Kovasznai Episcopi ecclesiarum Reformatarum Transylvaniae, in Comitatu Kolos ac Tractu Kalotaszeg... Declamata a... Claudiopoli, 1674. (Portsalmi András halotti beszédével együtt).

5. Ez Világnak Dolgainak Igazgatasanak Mestersege; Mellyet Szaz Jeles Regulak, És azoknak minden ez életbéli alkalmatosságokra hathatós ki-terjesztése által a Deáki nyelvnek nagy ékességével adott-ki nem régen egy Austriai Németh Grof Ur. és azon formában Magyarrá fordította S. Pataki István, A Kolosvári Reformátum Collegiumnak edgyik Tanító Mestere. U. ott, 1681.

Üdvözlő verset írt Csúzi Cseh Jakab (1665. héberül), Eszéki István (1666.) és Szatmár-Németi Mihály (1671.) értekezése mellé,... halottit Kovásznaira (1673.) sat.

Bánffy mentésére írt egy munkát, mely, ha a rendek gyűlésében felolvastatott volna, talán kikerüli Bánffy a tragikus véget.

Bod, M. Athenas 216. lap.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 133., 139., 375. l.

Horányi, Memoria III. 44. lap.

Benkő, Transsilvania II. 275. l.

Katona, Histora Critica XXXVI. 752. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 148, l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 519., II. 368. l.

Történelmi Tár 1886, 794. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 692., 726. l.

M. Könyv-Szemle 1898. 61., 278., 279., 281. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 83., 85., 92., 93. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 55. l.

Török István, A kolozsvári ev. ref. collegium története. (Kézirat).