Kezdőlap

Pataki József (sárospataki),

kolozsvári nyomdász, P. István Kolozsvár városának senatora és Szathmári Pap Sárának fia; Belgiumban tanulta a mesterségét és Kolozsvárt volt nyomdászsegéd; 1744 végén az elgyengült szathmári Pap Sándor helyébe a főkonsistorium Patakit tette meg ev. ref. nyomda-felügyelővé 75 forint évi haszonbér fizetése mellett, mely összeget már a következő évben 40 frtra szállítottak le. 1753. jan. 19. br. Bánffy Zsigmond főgondnokhoz írt levelet, a végett, hogy a nyomda vezetése hagyassék meg továbbra is nála. Ezen terjedelmes levél (melyet a kolozsvári Prot. Közlöny 1889. 5-7. sz. közli, eredetije a gr. Toldalagi-család levéltárában van Radnótfáján) igen becses adatokat nyujt a nyomda történetére és az akkori művelődéstörténeti viszonyokra. P. állandóan kezelte a nyomdát 1770-ben történt haláláig.

Protestáns Közlöny 1889. 3-7. sz.

Ferenczi Zoltán, A kolozsvári nyomdászat története. Kolozsvár, 1896. 79. l.