Kezdőlap

Pataki Sámuel (sárospataki),

orvosdoktor, P. István görgényi evang. reform. pap (kinek atyja, P. István, 1638-ban költözött Zemplénmegyéből Erdélybe) és Nagy Böszörményi Katalin fia, született 1692. január 1-én Toroczkó-Szent-Györgyön; középiskoláit a kolozsvári evang. ref. főiskolában végezte. Ezután Teleki Pál gróf fiának, Ádámnak volt hét évig nevelője. 1720-ban, részben Teleki Pál gróf költségén, külföldi egyetemekre ment; tanult Franekerában, 1721. Utrechtben, 1723. Leydenben és Halleban. 1726-ban jött vissza hazájába; előbb Kendi-Lónán telepedett le mint orvos, hol még azon év okt 1. nőül vette Dálnoki Máriát; 1728-ban Deésre (hol városi tanácsos és az ekklezsia gondnoka is volt), 1738-ban pedig Kolozsvárra költözött, hol 13 évig az ev. ref. főiskola gondnoka volt. Mint orvos nagy tiszteletnek és hírnévnek örvendett; a szegényeknek maga tartott gyógyszertárt. Meghalt 1766. október 8-án Kolozsvárt.

Munkái:

1. Tractatus de peste...

2. Nomenclator plantarum Transilvaniae...

3. Observationes clinicae. (Weszprémi ily hiányosan adja e munkák czímét).

Kéziratban: Totius vitae meae cursus, peregrinationis, experientiae ac conversationis compendium cz. emlékirata, mely sok művelődéstörténeti adatot tartalmaz. (Pataki Jenő kolozsvári orvos birtokában.)

Naeniae Lugubres... in tristi funere dni Samuelis Pataki. Claudiopoli, 1766.

Weszprémi, Succincta medicorum Biographia I. 208., II. 162-165., IV. 135. l.

Kőváry László, Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. 201. l.

Budapesti Közlöny 1871. 12. sz.