Kezdőlap

Perliczy János Dániel,

bölcseleti és orvosdoktor és megyei főorvos, P. Illés ág. ev. lelkész és Büschel Anna Borbála fia, szül. 1705. október 29. Késmárkon (Szepesm); miután középiskoláit befejezte, a külföldi német, holland és franczia egyetemeket látogatta, a wittenbergai egyetemen 1726. nov. 17. iratkozott be s 1727-ben bölcseletdoktori rangot nyert, Utrechtben pedig 1728-ban orvosdoktorrá avatták. Hazájába visszatérve, előbb Selmeczbányán tartózkodott. Nagy tudománya által csakhamar hiressé vált és Nógrádmegye 1731-ben rendes orvosává választotta. Tudományának híre külföldre is elhatott, úgy, hogy a berlini tudományos akadémia mathematikai osztályának rendes tagja lett és ezen társaságnak tizennégy tudományos munkát adott át kiadás végett; ezek közt: De instituenda in Hungaria societate litteraria erudita et conferendis ad illustrationem eorum patriae symbolis. (A többi munkát is fölsorolja Horányi és Klein.) Mária Terézia, érdemeinek elismeréseül nemesi rangra emelte. A császári természetvizsgálók akadémiájának is tagja volt IV. Archimedes névvel. 1754. nyugalomba vonult apátfalvai birtokára (Losoncztól egy órányira) és idejét teljesen a tanulmányoknak szentelte. Meghalt 1778. ápr. 6. Apátfalván.

A berlini tudós társaság évkönyveiben következő értekezései jelentek meg: De machinis novis architectonicis; De moletrina nova militari, expeditionibus bellicis adcommodata; De machina nova contusoria comminuendis metallorum mineris apta; Casus et curationes medicae e praxi 40 annorum erutae; Miscellanea physico-medica, curiosa: veluti 1. de thermographia Hung. comparativa, 2. de aere, aquis et locis Neogradiensibus, 3. de curris morborum sympatheticis, 4. de thermis vaporariis artificialibus, 5. de medicina vinorum; De rei per Hung. medicae, pharmaceuticae et chriromanticae in melius formandae consilium; Miscellanea physico-mathematica, Meteorologia medica fundamentis recentioribus astronomicis superstructa; Filum Ariadneum praxeos medicae; Marsilii Ficinii opusculum Mathiae Corvino 1481 inscriptum de valetudine coelitus comparanda; Christiani Kortholti epistolae chemicae ineditae: de differentia climatis terrestris et coelestis, de medicina comparativa, in statu sano, quam morboso.

Munkái:

1. De magnitudine et dimensione terraquei ad institutionum geographicarum Wideburgianarum caput secundum ... Jenae, 1727.

2. Dissertatio meteorologica prior exhibens hyetoscopium selectis observationibus instructum. Quod praeside Jo. Frid. Weidlero ad d. 15. nov. 1727. placidae eruditorum censurae submittit. Wittenbergae, 1727.

3. Dissertatio meteorologica posterior exhibens drososcopium novum drosometriae curiosae specimen, quod consentiente ampl. facultate philosophiaca praeses ... publice ad disputandum proponit. Respondente A. Gottlob Weidlero, ad d. 15. nov. 1727. U. ott, Egy rézmetszettel.

4. Explicationem Jovilabii Cassiniani publice excutiendam proponent. Jo. Frod. Weidlerus et ... U. ott, 1727. Egy tábla rajzzal.

5. Theoria caloris mathematica nova methodo medicinae applicata. U. ott, 1728.

6. Disputatio inaug. medica de naturarum diversarum indagine medica, sub schemate systemati diversarum machinarum inter se connexarum feliciter instituenda. Trajecti ad Rh., 1728.

7. Medicina pauperum, az az szegények számára való házi orvosságoknak az köztök leginkább és leggyakrabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való alkalmaztatás az mindennapi könnyen feltalálható és megszerezhető eszközökből kinyújtatott. Buda, 1740.

8. Testi békességre vezérlő útitárs. Az az a sokféle nyavalyákkal küszködő testnek szükségére alkalmaztatott házi és úti patikácskának rövid és sommás leírása. Kedves magyarainak, de főképpen t. n. Nógrád vármegyében lévő városokban s falukon lakozóknak hasznokra kibocsáttatott. U. ott, 1740.

9. Consilium medicum, az az; Orvosi oktatás, miképpen kellessék e mostani pestises és egyéb mérges nyavalyáknak berohanásokban stb. magáról gondot viselni. Írta Moller Károly Ottó, ford. és megbővítette Perlíczi Dániel. U. ott, 1740.

10. Sacra Themidos Hungaricae, e medicina illustrata, sive de ratione decidendi, casus forenses, dubiis physicis et medicis obnoxios, manuductio, juri hungarico, judiciisque provincialibus comitatensibus et civitatensibus, praecipue actionibus fiscalibus accomodata. U. ott, 1750.

Bod, M. Athenas 219. l.

Veszprémi Succincta Medicorum Biographia. Cent. I. 133. l.

Horányi Memoria III. 63. l.

Klein, Nachrichten II. 386.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 222. l.

Melzer, Biographien berühmter Zipser, Kaschau u. Leipzig, 1832. 91. l.

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1853. 47. l.

Danielik, M. Irók II. 253. l.

Toldy Ferencz, Ujabb Adalékok 84. l.

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Athenás 322. l.

Petrik, Bibliogr.