Kezdőlap

Péterfi Albert (kibédi),

ev. ref. tanár és lelkész, szül. 1800. jún. 14. Sóváradon (Maros-Tordam.), hol atyja P. László szintén lelkész volt; tanult Marosvásárhelyt, 1819-ben Debreczenben a felső osztályokban, hol 1824-ben köztanító, majd contrascriba s 1828-29-ben senior volt. Ezután külföldre ment, hol több egyetemen, főleg a göttingain tanult. 1830. jún. végén kineveztetett a nagyenyedi főiskolában a philologia s a szentírásmagyarázat tanárának. Itt azonban mint erős aulista, tanártársával id. Szász Károlylyal oly heves viszályba keveredett, hogy a főconsistorium 1840-ben jónak látta Székely-Udvarhelyre tenni át. Az itteni tanszéket azonban nem fogadta el és így hivatal nélkül kellett élnie székelyföldi barátainál, noha 1842-ben felvinczi papnak is megválasztatott, de ez állást nem foglalhatta el. 1848-ban végre Bukarestbe ment, és innét Puchnerrel Ploestbe menekült, majd visszatért Bukarestbe s 1849. máj. 24. elfoglalta az üresedésben levő ev. ref. papi állást, hol 1850. márcz. 29. meghalt.

Czikkeket írt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba; prédikácziói vannak a Salamon-féle Erdélyi Prédikátori Tárban (Kolozsvár, 1834) és a Török Pál-féle Egyházi beszédekben (Pest, 1845), czikke a Mult és Jelenben (1841. Egy szó a maga helyén). Közli id. Szász Károly levelét: Nagy-Enyed 1836. febr. 6. (Reform. 1870. 306. sz.).

Munkái:

1. Literatura antiqua justo pretio aestimata, seu brevis responsio ad quaestionem: Quare literatura antiqua, apud gentes Europae cultissimas, tanti aestimatur, ut huic, tamquam solidissimo fundamento, omnia earum erudita innitatur educatio? Quam juventuti scholasticae in ill. collegio reformatorum A. N. Enyedinensi, literarum studiis, summa cum laude, deditae sacram esse vult... N. Enyedini, 1831.

2. Az erkölcsi és polgári vagy is a belső és külső szabadság természete, kifejtve egy örömünnepi szent beszédben, melyet... I. Ferencz születése ünnepén tartott... 1835-ben, febr. 12. napján. U. ott.

3. Az igazi vallásos ember. (Gyászbeszéd I. Ferencz halálakor). U. ott, 1835.

4. Az igaz liberalizmus egy öröminnepi szent beszédben kifejtve, melyet austriai örökös császár... I. Ferdinand születése napján tartott a n.-enyedi ref. templomban 1836. ápr. 19-én. U. ott, 1836.

5. Az ékesszólás vagy rhetorika elemei, a római nyelvre alkalmazva. U. ott, 1839. (A munka végén: Toldalék a latin nyelvnek némely újonnan felfedezett elveiről).

6. A magyar nyelvtudománynak és nyelvphilosophiának a Parthenon magyar grammatikájában felfedezett új elvei. Egy toldalékkal a Magyar Akadémia orthographiai szabályairól. U. ott, 1840.

7. Carmen saeculare ad primum festum Academiae Georgiae Augustae alumnis ejusdem, fraterno amore, ipsa Sacrorum saecularium occasione anno 1837. oblatum ac dicatum. U. ott, 1840.

8. Másik szó a maga helyén Észrevételkép az óramutatóra (Fáy «Óramutató»-jára). Közzéteszi Török Pál. Pest, 1842.

9. A Pesten felállítandó prot. főiskola tanítási rendét illető tervezeti pályamunka. Kecskemét, 1843. (Pályamunkák II. k. Tiszteletdíj mellett egészben kiadott pályamunka.)

M. Kurir 1830. I. 50. sz.

P. Szathmáry Károly. A nagyenyedi Bethlen főtanoda története. Nagy-Enyed, 1868. 312. l.

Uj M. Athenás 324. l.

Petrik Bibliogr.

Koós Ferencz, Életem és emlékeim. Brassó, 1890. I. 380. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. III. 73. l.